Tin hoạt động Công an tỉnh
Đăng ngày: 13/04/2022 - Lượt xem: 655
Bộ Công an tổ chức hội nghị quán triệt công tác thực hiện dân chủ ở cơ sở trong Công an nhân dân

Ngày 13/4/2022, Bộ Công an tổ chức Hội nghị quán triệt công tác thực hiện dân chủ ở cơ sở trong CAND theo hình thức trực tuyến từ Hội trường Bộ Công an đến Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Trung tướng Lê Quốc Hùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban chỉ đạo thực hiện dân chủ ở cơ sở của Bộ Công an dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Dự hội nghị, tại điểm cầu Công an tỉnh Hưng Yên có đồng chí Thượng tá Nguyễn Trường Lâm – Phó Giám đốc, Trưởng ban chỉ đạo thực hiện dân chủ ở cơ sở của Công an tỉnh; đại diện lãnh đạo một số phòng chức năng và Công an huyện, thành phố, thị xã.

Trong những năm qua, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và Công an các đơn vị, địa phương đã từng bước chuẩn hóa quy trình, quy chế công tác, chú trọng chấn chỉnh công tác tổ chức cán bộ theo hướng mở rộng dân chủ, công khai, minh bạch; gắn việc bố trí, sắp xếp cán bộ, kiện toàn tổ chức với xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đủ uy tín, năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ. Ngoài ra, để nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện dân chủ ở cơ sở của Bộ Công an, ngày 26/8/2021, Bộ trưởng Bộ Công an đã ban hành Quyết định số 6845 quy định thành phần, cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Chỉ đạo thực hiện dân chủ ở cơ sở của Bộ Công an, đồng thời ban hành văn bản yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương tổ chức rà soát, kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện dân chủ ở cơ sở của Công an các cấp. Trong xây dựng, hoàn thiện quy định về thực hiện dân chủ ở cơ sở, Ban Chỉ đạo thực hiện dân chủ ở cơ sở của Bộ Công an đã chỉ đạo các đơn vị thuộc cơ quan Bộ nghiên cứu, xây dựng và sửa đổi các thông tư của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về thực hiện dân chủ trong các lĩnh vực công tác Công an. Theo đó, Bộ trưởng Bộ Công an ký ban hành 15 thông tư quy định về thực hiện dân chủ ở cơ sở trong các lĩnh vực công tác Công an. Nội dung thực hiện dân chủ trong các lĩnh vực công tác tiếp tục đổi mới như: Bảo đảm tính công khai, minh bạch trong hoạt động của các đơn vị, địa phương, tạo điều kiện để cán bộ chiến sỹ, nhân dân phát huy quyền làm chủ, quyền giám sát; cùng đó, việc ứng dụng công nghệ thông tin ngày càng được chú trọng thực hiện và đạt được nhiều kết quả nổi bật, góp phần đẩy nhanh tiến độ số hóa, đổi mới phương thức quản lý nhà nước về an ninh trật tự. Đặc biệt, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, việc đổi mới phương thức tuyên truyền, thực hiện dân chủ theo hướng hiện đại hóa đã góp phần bảo đảm hiệu quả công tác thực hiện dân chủ ở cơ sở của lực lượng Công an nhân dân. Công an các đơn vị, địa phương đã thực hiện tốt công tác tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến tổ chức, công dân, bảo đảm đúng quy trình, thủ tục với tinh thần "Vì Nhân dân phục vụ", tạo điều kiện thuận lợi để Nhân dân biết, giám sát, kiến nghị, phản ánh việc thực thi công vụ của cán bộ chiến sỹ trong CAND. Kết quả, mối quan hệ giữa Công an với Nhân dân ngày càng được gắn bó keo sơn. Hình ảnh người cán bộ chiến sỹ CAND tận tâm phục vụ Nhân dân, kiên quyết đấu tranh với các loại tội phạm vì bình yên, hạnh phúc của Nhân dân, thực hiện tốt nhiệm vụ "Lá chắn phòng, chống dịch Covid-19, thanh bảo kiếm bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội" ngày càng được tôn vinh, nhân rộng; tranh thủ được sự đồng tình ủng hộ, giúp đỡ của Nhân dân đối với việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh, phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật.

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Công an tỉnh Hưng Yên

Hội nghị cũng đánh giá, việc thực hiện nghiêm túc các quy định về dân chủ ở cơ sở trong CAND đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm của mỗi cán bộ chiến sỹ CAND, tạo chuyển biến rõ rệt trong nhận thức và hành động; giúp lực lượng CAND nhận diện, đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" của cán bộ chiến sỹ, từ đó xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh, hướng đến mục tiêu "cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại" vào năm 2030.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đã quán triệt về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác dân chủ ở cơ sở đối với lực lượng CAND; khái quát kết quả thực hiện dân chủ trong các lĩnh vực công tác Công an thời gian qua; đồng thời chỉ đạo, định hướng Công an các đơn vị, địa phương về các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới để phát huy dân chủ trong các lĩnh vực công tác Công an, bảo đảm quyền làm chủ của Nhân dân, góp phần nâng cao hiệu quả xây dựng, thực hiện dân chủ ở cơ sở trong CAND. Thứ trưởng Lê Quốc Hùng cũng yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về thực hiện dân chủ; triển khai Nghị quyết của Bộ Chính trị về xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; tăng cường tuyên truyền sâu rộng trong và ngoài lực lượng CAND về thực hiện dân chủ ở cơ sở trong CAND phù hợp, hiệu quả với từng địa bàn, đối tượng để Nhân dân hiểu, giúp đỡ và giám sát lực lượng CAND thực hiện nhiệm vụ, đồng thời phát huy quyền làm chủ của Nhân dân trên lĩnh vực an ninh trật tự. Các đơn vị cần tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong CAND, gắn với đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trên các lĩnh vực công tác Công an; đặc biệt triển khai cung cấp các thủ tục hành chính mức độ 3 và 4; triển khai vận hành hiệu quả Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư và việc cấp, quản lý Căn cước công dân. Thứ trưởng Quốc Hùng chỉ đạo lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị cần tiếp tục đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện những quy định dân chủ ở cơ sở trong CAND; có tổng kết, khen thưởng cũng như kịp thời phát hiện, uốn nắn, phòng ngừa những sai phạm của cán bộ chiến sỹ.

Phương Huyền – Công an tỉnh

Tin liên quan