Thư viện pháp luật
Số văn bản Tên văn bản Lĩnh vực Loại văn bản Trích yếu
04/2022/QH15 LUẬT CẢNH SÁT CƠ ĐỘNG Văn bản QPPL Luật - Ký hiệu văn bản : 04/2022/QH15
- Trích yếu : Luật này quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và hoạt động của Cảnh sát cơ động; bảo đảm điều kiện hoạt động, chế độ, chính sách đối với Cảnh sát cơ động; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.
- Người ký : Chủ tịch Quốc hội - Vương Đình Huệ
- Cơ quan ban hành : 04/2022/QH15
- Ngày ban hành : 14/06/2022
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
15/2022/TT-BCA Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 43/2017/TT-BCA ngày 20 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về trình tự cấp, thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự và sát hạch, cấp Chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ; Thông tư số 45/2017/TT-BCA ngày 20 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về trình tự đăng ký mẫu con dấu, thu hồi và hủy con dấu, hủy giá trị sử dụng con dấu, kiểm tra việc quản lý và sử dụng con dấu; Thông tư số 58/2020/TT-BCA ngày 1 Giao thông THÔNG TƯ - Ký hiệu văn bản : 15/2022/TT-BCA
- Trích yếu : THÔNG TƯ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 43/2017/TT-BCA ngày 20 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về trình tự cấp, thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự và sát hạch, cấp Chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ;....
- Người ký : Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an
- Cơ quan ban hành : 15/2022/TT-BCA
- Ngày ban hành : 06/04/2022
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
728/QĐ-UBND Quyết định ban hành Quy chế phối hợp thực hiện công tác bồi thường nhà nước trên địa bàn tỉnh Hưng Yên Bồi thường nhà nước Quyết định - Ký hiệu văn bản : 728/QĐ-UBND
- Trích yếu : Quy chế này quy định trách nhiệm và mối quan hệ phối hợp giữa các cơ quan trong việc thực hiện công tác bồi thường nhà nước trên địa bàn tỉnh Hưng Yên theo quy định Luật Trách nhiệm bồi thường Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành.
- Người ký : Phó Chủ tịch Tỉnh - Đặng Ngọc Quỳnh
- Cơ quan ban hành : 728/QĐ-UBND
- Ngày ban hành : 25/03/2022
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
06/2022/QĐ-UBND Quyết định bãi bỏ các Chỉ thị của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên Văn bản QPPL Chỉ thị - Ký hiệu văn bản : 06/2022/QĐ-UBND
- Trích yếu : Quyết định bãi bỏ các Chỉ thị của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên
- Người ký : Chủ tịch UBND tỉnh - Trần Quốc Văn
- Cơ quan ban hành : 06/2022/QĐ-UBND
- Ngày ban hành : 15/02/2022
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
02/2021/QH15 LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ TỐ TỤNG HÌNH SỰ Luật - Ký hiệu văn bản : 02/2021/QH15
- Trích yếu : LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ
- Người ký : Chủ tịch Quốc hội - Vương Đình Huệ
- Cơ quan ban hành : 02/2021/QH15
- Ngày ban hành : 12/11/2021
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
65/2018/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT ĐƯỜNG SẮT TTATGT Nghị định - Ký hiệu văn bản : 65/2018/NĐ-CP
- Trích yếu : Nghị định quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Đường sắt.
- Người ký : Thủ tướng Chính phủ - Nguyễn Xuân Phúc
- Cơ quan ban hành : 65/2018/NĐ-CP
- Ngày ban hành : 12/05/2018
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
162/2018/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC HÀNG KHÔNG DÂN DỤNG Xử phạt vi phạm hành chính Nghị định - Ký hiệu văn bản : 162/2018/NĐ-CP
- Trích yếu : Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng.
- Người ký : Thủ tướng Chính phủ - Nguyễn Xuân Phúc
- Cơ quan ban hành : 162/2018/NĐ-CP
- Ngày ban hành : 30/11/2018
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
100/2019/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ VÀ ĐƯỜNG SẮT Xử phạt vi phạm hành chính Nghị định - Ký hiệu văn bản : 100/2019/NĐ-CP
- Trích yếu : Nghị định này quy định về hành vi vi phạm hành chính; hình thức, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với từng hành vi vi phạm hành chính; thẩm quyền lập biên bản, thẩm quyền xử phạt, mức phạt tiền cụ thể theo từng chức danh đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt.
- Người ký : Thủ tướng Chính phủ - Nguyễn Xuân Phúc
- Cơ quan ban hành : 100/2019/NĐ-CP
- Ngày ban hành : 30/12/2019
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
142/2017/NĐ-CP Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải. Xử phạt vi phạm hành chính Nghị định - Ký hiệu văn bản : 142/2017/NĐ-CP
- Trích yếu : Nghị định này quy định về hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi vi phạm hành chính; thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính và thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải.
- Người ký : Thủ tướng Chính phủ - Nguyễn Xuân Phúc
- Cơ quan ban hành : 142/2017/NĐ-CP
- Ngày ban hành : 11/12/2017
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
01/2022/NĐ-CP Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 65/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đường sắt. TTATGT Nghị định - Ký hiệu văn bản : 01/2022/NĐ-CP
- Trích yếu : Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 65/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đường sắt.
- Người ký : Phó Thủ tướng Chính phủ - Lê Văn Thành
- Cơ quan ban hành : 01/2022/NĐ-CP
- Ngày ban hành : 04/01/2022
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
139/2021/NĐ-CP Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa. XL VPHC Nghị định - Ký hiệu văn bản : 139/2021/NĐ-CP
- Trích yếu : Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa.
- Người ký : Phó Thủ tướng Chính phủ - Lê Văn Thành
- Cơ quan ban hành : 139/2021/NĐ-CP
- Ngày ban hành : 31/12/2021
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
135/2021/NĐ-CP Nghị định quy định về danh mục, việc quản lý, sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ và quy trình thu thập, sử dụng dữ liệu thu được từ phương tiện, thiết bị kỹ thuật do cá nhân, tổ chức cung cấp để phát hiện vi phạm hành chính. XL VPHC Nghị định - Ký hiệu văn bản : 135/2021/NĐ-CP
- Trích yếu : Nghị định quy định về danh mục, việc quản lý, sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ và quy trình thu thập, sử dụng dữ liệu thu được từ phương tiện, thiết bị kỹ thuật do cá nhân, tổ chức cung cấp để phát hiện vi phạm hành chính.
- Người ký : Thủ tướng Chính phủ - Phạm Minh Chính
- Cơ quan ban hành : 135/2021/NĐ-CP
- Ngày ban hành : 31/12/2021
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
144/2021/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH 144/2021/NĐ-CP QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC AN NINH, TRẬT TỰ, AN TOÀN XÃ HỘI; PHÒNG, CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI; PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY; CỨU NẠN, CỨU HỘ; PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH XL VPHC Nghị định - Ký hiệu văn bản : 144/2021/NĐ-CP
- Trích yếu : Nghị định này quy định các hành vi vi phạm hành chính, hình thức, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với từng hành vi vi phạm hành chính, thẩm quyền lập biên bản, thẩm quyền xử phạt, mức phạt tiền cụ thể theo từng chức danh đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ; phòng, chống bạo lực gia đình.
- Người ký : Phó Thủ tướng Chính phủ - Phạm Bình Minh
- Cơ quan ban hành : 144/2021/NĐ-CP
- Ngày ban hành : 31/12/2021
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
142/2021/NÐ-CP NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH HÌNH THỨC XỬ PHẠT TRỤC XUẤT, BIỆN PHÁP TẠM GIỮ NGƯỜI, ÁP GIẢI NGƯỜI VI PHẠM THEO THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VÀ QUẢN LÝ NGƯỜI NƯỚC NGOÀI VI PHẠM PHÁP LUẬT VIỆT NAM TRONG THỜI GIAN LÀM THỦ TỤC TRỤC XUẤT XL VPHC Nghị định - Ký hiệu văn bản : 142/2021/NÐ-CP
- Trích yếu : Nghị định này quy định về: Đối tượng áp dụng, thủ tục áp dụng hình thức xử phạt trục xuất; quyền, nghĩa vụ của người bị áp dụng hình thức xử phạt trục xuất; biện pháp quản lý người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam trong thời gian làm thủ tục trục xuất và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức trong việc thi hành hình thức xử phạt trục xuất.
- Người ký : Thủ tướng Chính phủ - Phạm Minh Chính
- Cơ quan ban hành : 142/2021/NÐ-CP
- Ngày ban hành : 31/12/2021
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
140/2021/NĐ-CP Nghị định quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng và cơ sở giáo dục bắt buộc. XL VPHC Nghị định - Ký hiệu văn bản : 140/2021/NĐ-CP
- Trích yếu : Nghị định này quy định về: Lập hồ sơ đề nghị, thi hành biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng và cơ sở giáo dục bắt buộc (sau đây gọi là biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc); chế độ, quản lý, giáo dục; trình tự, thủ tục về lập hồ sơ hoãn, miễn, giảm thời hạn; tạm thời đưa học sinh ra khỏi trường giáo dưỡng, trại viên ra khỏi cơ sở giáo dục bắt buộc; tạm đình chỉ thi hành quyết định, hủy quyết định đối với người bị áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng
- Người ký : Thủ tướng Chính phủ - Phạm Minh Chính
- Cơ quan ban hành : 140/2021/NĐ-CP
- Ngày ban hành : 31/12/2021
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
138/2021/NĐ-CP Nghị định quy định về quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu và giấy phép, chứng chỉ hành nghề bị tạm giữ theo thủ tục hành chính. XL VPHC Nghị định - Ký hiệu văn bản : 138/2021/NĐ-CP
- Trích yếu : Nghị định này quy định về quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu theo thủ tục hành chính (sau đây viết gọn là tang vật, phương tiện bị tạm giữ, tịch thu), giấy phép, chứng chỉ hành nghề bị tạm giữ theo thủ tục hành chính...
- Người ký : Thủ tướng Chính phủ - Phạm Minh Chính
- Cơ quan ban hành : 138/2021/NĐ-CP
- Ngày ban hành : 31/12/2021
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
120/2021/NĐ-CP Nghị định Quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn Xử lý hành chính Nghị định - Ký hiệu văn bản : 120/2021/NĐ-CP
- Trích yếu : Nghị định này quy định việc xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn (sau đây gọi là biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn) và việc xem xét, quyết định chuyển sang áp dụng biện pháp thay thế xử lý vi phạm hành chính quản lý tại gia đình (sau đây gọi là biện pháp quản lý tại gia đình).
- Người ký : Phó Thủ tướng Chính phủ - Phạm Bình Minh
- Cơ quan ban hành : 120/2021/NĐ-CP
- Ngày ban hành : 24/12/2021
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
123/2021/NĐ-CP Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải; giao thông đường bộ, đường sắt; hàng không dân dụng Xử phạt vi phạm hành chính Nghị định - Ký hiệu văn bản : 123/2021/NĐ-CP
- Trích yếu : Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải; giao thông đường bộ, đường sắt; hàng không dân dụng
- Người ký : Phó Thủ tướng Chính phủ - Lê Văn Thành
- Cơ quan ban hành : 123/2021/NĐ-CP
- Ngày ban hành : 28/12/2021
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
118/2021/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH Nghị định - Ký hiệu văn bản : 118/2021/NĐ-CP
- Trích yếu : Nghị định này quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính về: Đối tượng bị xử phạt vi phạm hành chính; Quy định về vi phạm hành chính và xử phạt vi phạm hành chính; Áp dụng quy định về xử phạt vi phạm hành chính; Quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính.
- Người ký : Phó Thủ tướng Chính phủ - Phạm Bình Minh
- Cơ quan ban hành : 118/2021/NĐ-CP
- Ngày ban hành : 23/12/2021
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
110/2021/TT-BCA Thông tư Bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành, liên tịch ban hành văn bản QPPL THÔNG TƯ - Ký hiệu văn bản : 110/2021/TT-BCA
- Trích yếu : Thông tư này quy định việc bãi bỏ toàn bộ 12 văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Công an liên tịch ban hành, 10 văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành , bãi bỏ khoản 1 Điều 2; khoản 1 Điều 3; Điều 4; Mẫu TK7 của Thông tư số 41/2011/TT-BCA ngày 29/6/2011 của Bộ trưởng Bộ Công an hướng dẫn cấp giấy thông hành biên giới cho công dân Việt Nam sang Lào và giấy phép đến các tỉnh, thành phố của Việt Nam cho công dân Lào.
- Người ký : Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an
- Cơ quan ban hành : 110/2021/TT-BCA
- Ngày ban hành : 15/11/2021
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
107/2021/NĐ-CP Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính TTHC Nghị định - Ký hiệu văn bản : 107/2021/NĐ-CP
- Trích yếu : Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.
- Người ký : Phó Thủ tướng Chính phủ - Phạm Bình Minh
- Cơ quan ban hành : 107/2021/NĐ-CP
- Ngày ban hành : 06/12/2021
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
104/2021/TT-BCA THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ CÔNG TÁC BẢO VỆ BÍ MẬT NHÀ NƯỚC TRONG CÔNG AN NHÂN DÂN BÍ MẬT NHÀ NƯỚC THÔNG TƯ - Ký hiệu văn bản : 104/2021/TT-BCA
- Trích yếu : Thông tư này quy định về xác định bí mật nhà nước và độ mật của bí mật nhà nước; sao, chụp, thống kê, lưu giữ, bảo quản, vận chuyển, giao, nhận, mang ra khỏi nơi lưu giữ, tiêu hủy tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước; cung cấp, chuyển giao bí mật nhà nước; tổ chức hội nghị, hội thảo, cuộc họp có nội dung bí mật nhà nước; gia hạn thời hạn bảo vệ bí mật nhà nước; điều chỉnh độ mật; giải mật; trách nhiệm của Công an các đơn vị, địa phương; phân công cán bộ thực hiện nhiệm vụ bảo vệ bí mật nhà nước.
- Người ký : Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an
- Cơ quan ban hành : 104/2021/TT-BCA
- Ngày ban hành : 08/11/2021
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
468/QĐ-TTg Quyết định phê duyệt Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính Hành chính công QUYẾT ĐỊNH - Ký hiệu văn bản : 468/QĐ-TTg
- Trích yếu : Quyết định phê duyệt Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính
- Người ký : Thủ tướng Chính phủ - Nguyễn Xuân Phúc
- Cơ quan ban hành : 468/QĐ-TTg
- Ngày ban hành : 27/03/2021
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
406/QĐ-TTg QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT DANH MỤC DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN TÍCH HỢP, CUNG CẤP TRÊN CỔNG DỊCH VỤ CÔNG QUỐC GIA NĂM 2021 Hành chính công QUYẾT ĐỊNH - Ký hiệu văn bản : 406/QĐ-TTg
- Trích yếu : Phê duyệt kèm theo Quyết định này Danh mục dịch vụ công trực tuyến cần sớm được tích hợp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia năm 2021.
- Người ký : Thủ tướng Chính phủ - Vũ Đức Đam
- Cơ quan ban hành : 406/QĐ-TTg
- Ngày ban hành : 22/03/2021
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
72/2020/QH14 LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG Môi trường Luật - Ký hiệu văn bản : 72/2020/QH14
- Trích yếu : Luật này quy định về hoạt động bảo vệ môi trường; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cộng đồng dân cư, hộ gia đình và cá nhân trong hoạt động bảo vệ môi trường.
- Người ký : Chủ tịch Quốc hội - Nguyễn Thị Kim Ngân
- Cơ quan ban hành : 72/2020/QH14
- Ngày ban hành : 17/11/2020
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
67/2020/QH14 LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH Hành chính Luật - Ký hiệu văn bản : 67/2020/QH14
- Trích yếu : Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 54/2014/QH13 và Luật số 18/2017/QH14.
- Người ký : Chủ tịch Quốc hội - Nguyễn Thị Kim Ngân
- Cơ quan ban hành : 67/2020/QH14
- Ngày ban hành : 13/11/2020
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
68/2020/QH14 LUẬT CƯ TRÚ Quản lý cư trú Luật - Ký hiệu văn bản : 68/2020/QH14
- Trích yếu : Luật này quy định về việc thực hiện quyền tự do cư trú của công dân Việt Nam trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; việc đăng ký, quản lý cư trú; quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của công dân, cơ quan, tổ chức về đăng ký, quản lý cư trú.
- Người ký : Chủ tịch Quốc hội - Nguyễn Thị Kim Ngân
- Cơ quan ban hành : 68/2020/QH14
- Ngày ban hành : 13/11/2020
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
133/2020/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi hành án hình sự Thi hành án hình sự Nghị định - Ký hiệu văn bản : 133/2020/NĐ-CP
- Trích yếu : Nghị định này quy định chi tiết khoản 4 Điều 17, Điều 31, Điều 33, Điều 34, Điều 35, Điều 43, Điều 47, Điều 48, Điều 49, Điều 51, Điều 55, Điều 74, Điều 75, Điều 149 và Điều 151 của Luật Thi hành án hình sự năm 2019.
- Người ký : Thủ tướng Chính phủ - Nguyễn Xuân Phúc
- Cơ quan ban hành : 133/2020/NĐ-CP
- Ngày ban hành : 09/11/2020
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
137/2020/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH Về quản lý, sử dụng pháo Hành chính Nghị định - Ký hiệu văn bản : 137/2020/NĐ-CP
- Trích yếu : Nghị định này quy định về quản lý, sử dụng pháo, thuốc pháo; nguyên tắc, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong quản lý, sử dụng pháo, thuốc pháo nhằm bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ quyền con người, quyền công dân và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.
- Người ký : Thủ tướng Chính phủ - Nguyễn Xuân Phúc
- Cơ quan ban hành : 137/2020/NĐ-CP
- Ngày ban hành : 27/11/2020
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
124/2020/NĐ-CP Nghị định Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại Khiếu nại Nghị định - Ký hiệu văn bản : 124/2020/NĐ-CP
- Trích yếu : Nghị định này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, công dân Việt Nam; cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam trong việc khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính, trừ trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác.
- Người ký : Thủ tướng Chính phủ - Nguyễn Xuân Phúc
- Cơ quan ban hành : 124/2020/NĐ-CP
- Ngày ban hành : 19/10/2020
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
C08 Dự án Luật bảo đảm trật tự, an toàn giao thông. Giao thông Văn bản - Ký hiệu văn bản : C08
- Trích yếu : Dự án Luật bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.
- Người ký : BỘ CÔNG AN
- Cơ quan ban hành : C08
- Ngày ban hành : 05/10/2020
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
65/2020/NĐ-CP Nghị định quy định về tổ chức quản lý và các chế độ đối với người lưu trú tại cơ sở lưu trú trong thời gian chờ xuất cảnh Xuất nhập cảnh Nghị định - Ký hiệu văn bản : 65/2020/NĐ-CP
- Trích yếu : Nghị định này quy định chi tiết về tổ chức quản lý và các chế độ (bao gồm chế độ ăn, mặc, ở, sinh hoạt, liên lạc, thăm gặp, nhận quà, khám bệnh, chữa bệnh, chi phí mai táng) đối với người chấp hành án phạt trục xuất, người nước ngoài bị áp dụng hình thức xử phạt vi phạm hành chính là trục xuất và người nước ngoài đã chấp hành xong án phạt tù lưu trú tại cơ sở lưu trú của Bộ Công an trong thời gian chờ làm thủ tục xuất cảnh (gọi chung là người lưu trú).
- Người ký : Thủ tướng Chính phủ - Nguyễn Xuân Phúc
- Cơ quan ban hành : 65/2020/NĐ-CP
- Ngày ban hành : 10/06/2020
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
56/2020/QH14 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp Giám định tư pháp Luật - Ký hiệu văn bản : 56/2020/QH14
- Trích yếu : Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp
- Người ký : Chủ tịch Quốc hội - Nguyễn Thị Kim Ngân
- Cơ quan ban hành : 56/2020/QH14
- Ngày ban hành : 10/06/2020
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
63/2020/QH!4 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật Văn bản quy phạm pháp luật Luật - Ký hiệu văn bản : 63/2020/QH!4
- Trích yếu : Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật
- Người ký : Chủ tịch Quốc hội - Nguyễn Thị Kim Ngân
- Cơ quan ban hành : 63/2020/QH!4
- Ngày ban hành : 18/06/2020
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
130/2018/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật giá dịch điện tử về chữ ký số và chứng thực chữ ký số Hành chính Nghị định - Ký hiệu văn bản : 130/2018/NĐ-CP
- Trích yếu : Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật giá dịch điện tử về chữ ký số và chứng thực chữ ký số
- Người ký : Thủ tướng Chính phủ - Nguyễn Xuân Phúc
- Cơ quan ban hành : 130/2018/NĐ-CP
- Ngày ban hành : 27/09/2018
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
45/2020/NĐ-CP Nghị định về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử Hành chính Nghị định - Ký hiệu văn bản : 45/2020/NĐ-CP
- Trích yếu : Nghị định về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử
- Người ký : Thủ tướng Chính phủ - Nguyễn Xuân Phúc
- Cơ quan ban hành : 45/2020/NĐ-CP
- Ngày ban hành : 08/04/2020
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
33/2018/TT-BCA Thông tư sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2015/TT-BCA ngày 16/11/2015 quy định về mẫu thẻ CCCD Hành chính Thông tư - Ký hiệu văn bản : 33/2018/TT-BCA
- Trích yếu : Thông tư sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2015/TT-BCA ngày 16/11/2015 quy định về mẫu thẻ CCCD
- Người ký : Thướng tướng Tô Lâm
- Cơ quan ban hành : 33/2018/TT-BCA
- Ngày ban hành : 10/10/2018
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
10/2016/TT-BCA THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ CÔNG TÁC TÀNG THƯ CĂN CƯỚC CÔNG DÂN Hành chính THÔNG TƯ - Ký hiệu văn bản : 10/2016/TT-BCA
- Trích yếu : Thông tư này quy định về nguyên tắc, tiếp nhận, sắp xếp, cập nhật, điều chỉnh, chuyển giao, quản lý, khai thác, sử dụng, xử lý tin và bảo quản tàng thư căn cước công dân.
- Người ký : Đại tướng Trần Đại Quang
- Cơ quan ban hành : 10/2016/TT-BCA
- Ngày ban hành : 03/03/2016
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
42/2020/NĐ-CP Nghị định quy định danh mục hàng hóa nguy hiểm, vận chuyển hàng hóa bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và vận chuyển hàng hóa trên đường thủy nội địa. Hành chính Nghị định - Ký hiệu văn bản : 42/2020/NĐ-CP
- Trích yếu : Nghị định quy định danh mục hàng hóa nguy hiểm, vận chuyển hàng hóa bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và vận chuyển hàng hóa trên đường thủy nội địa.
- Người ký : Nguyễn Xuân Phúc
- Cơ quan ban hành : 42/2020/NĐ-CP
- Ngày ban hành : 08/04/2020
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
38/2020/TT-BCA Quy định về công tác bảo vệ bí mật Nhà nước trong Công an nhân dân Quản lý Nhà nước Thông tư - Ký hiệu văn bản : 38/2020/TT-BCA
- Trích yếu : Thông tư số 38/2020/TT-BCA Quy định về công tác bảo vệ bí mật Nhà nước trong Công an nhân dân có hiệu lực từ ngày 01/7/2020 thay thế Thông tư số 59/2010/TT-BCA-A81 ngày 14/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về công tác bảo vệ bí mật Nhà nước trong lực lượng Công an nhân dân.
- Người ký : Bộ trưởng - Đại tướng Tô Lâm
- Cơ quan ban hành : 38/2020/TT-BCA
- Ngày ban hành : 17/04/2020
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
19/2020/NĐ-CP Nghị định Kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính Xử lý vi phạm hành chính Nghị định - Ký hiệu văn bản : 19/2020/NĐ-CP
- Trích yếu : Nghị định này quy định về kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, xử lý kỷ luật người có thẩm quyền, trách nhiệm trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính
- Người ký : Nguyễn Xuân Phúc
- Cơ quan ban hành : 19/2020/NĐ-CP
- Ngày ban hành : 12/02/2020
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
Công ước Công ước chống tra tấn và các hình thức trừng phạt hay đối xử tàn án, vô nhân đạo hoặc hạ thấp nhân phẩm năm 1984 Hợp tác quốc tế Công ước - Ký hiệu văn bản : Công ước
- Trích yếu : CÔNG ƯỚC CHỐNG TRA TẤN VÀ CÁC HÌNH THỨC TRỪNG PHẠT HAY ĐỐI XỬ TÀN ÁC, VÔ NHÂN ĐẠO HOẶC HẠ THẤP NHÂN PHẨM, 1984
- Người ký : Đại hội đồng Liên Hợp Quốc
- Cơ quan ban hành : Công ước
- Ngày ban hành : 10/12/1984
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
32/2020/NĐ-CP Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật Theo dõi tình hình thi hành pháp luật Nghị định - Ký hiệu văn bản : 32/2020/NĐ-CP
- Trích yếu : Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật
- Người ký : Thủ tướng Chính phủ - Nguyễn Xuân Phúc
- Cơ quan ban hành : 32/2020/NĐ-CP
- Ngày ban hành : 05/03/2020
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
24/2020/TT-BCA Thông tư ban hành biểu mẫu sử dụng trong công tác bảo vệ bí mật nhà nước Bí mật nhà nước Thông tư - Ký hiệu văn bản : 24/2020/TT-BCA
- Trích yếu : Thông tư ban hành biểu mẫu sử dụng trong công tác bảo vệ bí mật nhà nước
- Người ký : Bộ trưởng Bộ Công an - Đại tướng Tô Lâm
- Cơ quan ban hành : 24/2020/TT-BCA
- Ngày ban hành : 10/03/2020
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
26/2020/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ Bí mật nhà nước Bí mật nhà nước Nghị định - Ký hiệu văn bản : 26/2020/NĐ-CP
- Trích yếu : Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ Bí mật nhà nước
- Người ký : Thủ tướng Chính phủ - Nguyễn Xuân Phúc
- Cơ quan ban hành : 26/2020/NĐ-CP
- Ngày ban hành : 28/02/2020
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
29/2018/QH14 Luật Bảo vệ Bí mật nhà nước Bí mật nhà nước Luật - Ký hiệu văn bản : 29/2018/QH14
- Trích yếu : Luật này quy định về bí mật nhà nước, hoạt động bảo vệ bí mật nhà nước và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.
- Người ký : Chủ tịch Quốc hội - Nguyễn Thị Kim Ngân
- Cơ quan ban hành : 29/2018/QH14
- Ngày ban hành : 15/11/2018
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
18/2020/TT-BCA Thông tư quy định về thực hiện dân chủ trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của lực lượng Công an nhân dân Dân chủ Thông tư - Ký hiệu văn bản : 18/2020/TT-BCA
- Trích yếu : Thông tư quy định về thực hiện dân chủ trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của lực lượng Công an nhân dân
- Người ký : Bộ trưởng Bộ Công an - Đại tướng Tô Lâm
- Cơ quan ban hành : 18/2020/TT-BCA
- Ngày ban hành : 20/02/2020
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
83/2019/TT-BCA Thông tư quy định về thực hiện dân chủ trong công tác của Cảnh sát môi trường Dân chủ Thông tư - Ký hiệu văn bản : 83/2019/TT-BCA
- Trích yếu : Thông tư quy định về thực hiện dân chủ trong công tác của Cảnh sát môi trường.
- Người ký : Bộ trưởng Bộ Công an - Đại tướng Tô Lâm
- Cơ quan ban hành : 83/2019/TT-BCA
- Ngày ban hành : 31/12/2019
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
19/2020/TT-BCA Thông tư quy định về thực hiện dân chủ trong công tác quản lý xuất nhập cảnh của Công an nhân dân Dân chủ Thông tư - Ký hiệu văn bản : 19/2020/TT-BCA
- Trích yếu : Thông tư quy định về thực hiện dân chủ trong công tác quản lý xuất nhập cảnh của Công an nhân dân.
- Người ký : Bộ trưởng Bộ Công an - Đại tướng Tô Lâm
- Cơ quan ban hành : 19/2020/TT-BCA
- Ngày ban hành : 21/02/2020
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
81/2019/TT-BCA Thông tư quy định về thực hiện dân chủ trong thi hành tạm giữ, tạm giam của lực lượng CAND Dân chủ Thông tư - Ký hiệu văn bản : 81/2019/TT-BCA
- Trích yếu : Thông tư quy định về thực hiện dân chủ trong thi hành tạm giữ, tạm giam của lực lượng CAND.
- Người ký : Bộ trưởng Bộ Công an - Đại tướng Tô Lâm
- Cơ quan ban hành : 81/2019/TT-BCA
- Ngày ban hành : 27/12/2019
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
67/2019/TT-BCA Thông tư quy định về thực hiện dân chủ trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông Dân chủ Thông tư - Ký hiệu văn bản : 67/2019/TT-BCA
- Trích yếu : Thông tư quy định về thực hiện dân chủ trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.
- Người ký : Bộ trưởng Bộ Công an - Đại tướng Tô Lâm
- Cơ quan ban hành : 67/2019/TT-BCA
- Ngày ban hành : 28/11/2019
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
15/2020/TT-BCA Thông tư quy định về thực hiện dân chủ trong công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội Dân chủ Thông tư - Ký hiệu văn bản : 15/2020/TT-BCA
- Trích yếu : Thông tư quy định về thực hiện dân chủ trong công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội.
- Người ký : Bộ trưởng Bộ Công an - Đại tướng Tô Lâm
- Cơ quan ban hành : 15/2020/TT-BCA
- Ngày ban hành : 12/02/2020
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
31/2020/NĐ-CP SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 115/2013/NĐ-CP NGÀY 03 THÁNG 10 NĂM 2013 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ, BẢO QUẢN TANG VẬT, PHƯƠNG TIỆN VI PHẠM HÀNH CHÍNH BỊ TẠM GIỮ, TỊCH THU THEO THỦ TỤC HÀNH CHÍNH Nghị định Nghị định - Ký hiệu văn bản : 31/2020/NĐ-CP
- Trích yếu : Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2013/NĐ-CP ngày 03 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định về quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu theo thủ tục hành chính.
- Người ký : Thủ tướng Chính phủ - Nguyễn Xuân Phúc
- Cơ quan ban hành : 31/2020/NĐ-CP
- Ngày ban hành : 05/03/2020
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
56/2014/QH13 LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT QUỐC TỊCH VIỆT NAM Luật Luật - Ký hiệu văn bản : 56/2014/QH13
- Trích yếu : SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT QUỐC TỊCH VIỆT NAM
- Người ký : Chủ tịch Quốc hội - Nguyễn Sinh Hùng
- Cơ quan ban hành : 56/2014/QH13
- Ngày ban hành : 24/06/2014
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
24/2008/QH12 LUẬT QUỐC TỊCH VIỆT NAM Luật Luật - Ký hiệu văn bản : 24/2008/QH12
- Trích yếu : Quốc tịch Việt Nam thể hiện mối quan hệ gắn bó của cá nhân với Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, làm phát sinh quyền, nghĩa vụ của công dân Việt Nam đối với Nhà nước và quyền, trách nhiệm của Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam đối với công dân Việt Nam.
- Người ký : Chủ tịch Quốc hội - Nguyễn Phú Trọng
- Cơ quan ban hành : 24/2008/QH12
- Ngày ban hành : 13/11/2018
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
16/2020/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH LUẬT QUỐC TỊCH VIỆT NAM Quốc tịch Nghị định - Ký hiệu văn bản : 16/2020/NĐ-CP
- Trích yếu : Nghị định này quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Quốc tịch Việt Nam về việc nhập, trở lại, thôi, tước quốc tịch Việt Nam; hủy bỏ quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam; thông báo kết quả giải quyết các việc về quốc tịch; đăng ký để được xác định có quốc tịch Việt Nam; cấp Giấy xác nhận có quốc tịch Việt Nam; cấp Giấy xác nhận là người gốc Việt Nam và trách nhiệm của các cơ quan trong quản lý nhà nước về quốc tịch.
- Người ký : Nguyễn Xuân Phúc
- Cơ quan ban hành : 16/2020/NĐ-CP
- Ngày ban hành : 03/02/2020
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
19/2020/NĐ-CP Nghị định kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính Xử lý VPHC Nghị định - Ký hiệu văn bản : 19/2020/NĐ-CP
- Trích yếu : Nghị định này quy định về kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, xử lý kỷ luật người có thẩm quyền. trách nhiệm trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.
- Người ký : Nguyễn Xuân Phúc
- Cơ quan ban hành : 19/2020/NĐ-CP
- Ngày ban hành : 12/02/2020
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
933/QĐ-BCA-CO8 Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an. Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông Quyết định - Ký hiệu văn bản : 933/QĐ-BCA-CO8
- Trích yếu : Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an.
- Người ký : Bộ trưởng Bộ Công an - Đại tướng Tô Lâm
- Cơ quan ban hành : 933/QĐ-BCA-CO8
- Ngày ban hành : 11/02/2020
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
58/QĐ-BCA Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ trong lĩnh vực cấp, quản lý thẻ căn cước công dân thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an Thủ tục hành chính Quyết định - Ký hiệu văn bản : 58/QĐ-BCA
- Trích yếu : Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ trong lĩnh vực cấp, quản lý thẻ căn cước công dân thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an.
- Người ký : Bộ trưởng Bộ Công an - Đại tướng Tô Lâm
- Cơ quan ban hành : 58/QĐ-BCA
- Ngày ban hành : 03/01/2020
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
45/2019/QH14 BỘ LUẬT LAO ĐỘNG Lao động Luật - Ký hiệu văn bản : 45/2019/QH14
- Trích yếu : Bộ luật Lao động quy định tiêu chuẩn lao động; quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của người lao động, người sử dụng lao động, tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở, tổ chức đại diện người sử dụng lao động trong quan hệ lao động và các quan hệ khác liên quan trực tiếp đến quan hệ lao động; quản lý nhà nước về lao động
- Người ký : Chủ tịch Quốc hội - Nguyễn Thị Kim Ngân
- Cơ quan ban hành : 45/2019/QH14
- Ngày ban hành : 20/11/2019
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
53/2019/QH14 LUẬT LỰC LƯỢNG DỰ BỊ ĐỘNG VIÊN Quốc phòng Luật - Ký hiệu văn bản : 53/2019/QH14
- Trích yếu : Luật này quy định về xây dựng, huy động lực lượng dự bị động viên; chế độ, chính sách; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong xây dựng, huy động lực lượng dự bị động viên
- Người ký : Chủ tịch Quốc hội - Nguyễn Thị Kim Ngân
- Cơ quan ban hành : 53/2019/QH14
- Ngày ban hành : 26/11/2019
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
46/2019/QH14 LUẬT THƯ VIỆN Thư viện Luật - Ký hiệu văn bản : 46/2019/QH14
- Trích yếu : Luật này quy định về thành lập, hoạt động thư viện; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm, của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hoạt động thư viện; quản lý nhà nước về thư viện
- Người ký : Chủ tịch Quốc hội - Nguyễn Thị Kim Ngân
- Cơ quan ban hành : 46/2019/QH14
- Ngày ban hành : 21/11/2019
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
48/2019/QH14 LUẬT DÂN QUÂN TỰ VỆ Quốc phòng Luật - Ký hiệu văn bản : 48/2019/QH14
- Trích yếu : Luật này quy định về nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ; vị trí, chức năng, nhiệm vụ, nguyên tắc, tổ chức, hoạt động, chế độ, chính sách và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân đối với Dân quân tự vệ
- Người ký : Chủ tịch Quốc hội - Nguyễn Thị Kim Ngân
- Cơ quan ban hành : 48/2019/QH14
- Ngày ban hành : 22/11/2019
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
49/2019/QH14 LUẬT XUẤT CẢNH, NHẬP CẢNH CỦA CÔNG DÂN VIỆT NAM Xuất, nhập cảnh Luật - Ký hiệu văn bản : 49/2019/QH14
- Trích yếu : Luật này quy định về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam; trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước về xuất nhập cảnh và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.
- Người ký : Chủ tịch Quốc hội - Nguyễn Thị Kim Ngân
- Cơ quan ban hành : 49/2019/QH14
- Ngày ban hành : 22/11/2019
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
54/2019/QH14 LUẬT CHỨNG KHOÁN Chứng khoán Luật - Ký hiệu văn bản : 54/2019/QH14
- Trích yếu : Luật này quy định các hoạt động về chứng khoán và thị trường chứng khoán; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực chứng khoán; tổ chức thị trường chứng khoán; quản lý nhà nước về chứng khoán và thị trường chứng khoán.
- Người ký : Chủ tịch Quốc hội - Nguyễn Thị Kim Ngân
- Cơ quan ban hành : 54/2019/QH14
- Ngày ban hành : 26/11/2019
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
51/2019/QH14 LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT NHẬP CẢNH, XUẤT CẢNH, QUÁ CẢNH, CƯ TRÚ CỦA NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM Xuất, nhập cảnh Luật - Ký hiệu văn bản : 51/2019/QH14
- Trích yếu : LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT NHẬP CẢNH, XUẤT CẢNH, QUÁ CẢNH, CƯ TRÚ CỦA NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM
- Người ký : Chủ tịch Quốc hội - Nguyễn Thị Kim Ngân
- Cơ quan ban hành : 51/2019/QH14
- Ngày ban hành : 25/11/2019
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
55/2019/QH14 LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC Kiểm toán nhà nước Luật - Ký hiệu văn bản : 55/2019/QH14
- Trích yếu : LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
- Người ký : Chủ tịch Quốc hội - Nguyễn Thị Kim Ngân
- Cơ quan ban hành : 55/2019/QH14
- Ngày ban hành : 26/11/2019
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
47/2019/QH14 LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT TỔ CHỨC CHÍNH PHỦ VÀ LUẬT TỔ CHỨC CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG TỔ CHỨC CHÍNH PHỦ VÀ LUẬT TỔ CHỨC CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG Luật - Ký hiệu văn bản : 47/2019/QH14
- Trích yếu : SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT TỔ CHỨC CHÍNH PHỦ VÀ LUẬT TỔ CHỨC CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG
- Người ký : Chủ tịch Quốc hội - Nguyễn Thị Kim Ngân
- Cơ quan ban hành : 47/2019/QH14
- Ngày ban hành : 22/11/2019
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
50/2019/QH14 LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VŨ KHÍ, VẬT LIỆU NỔ VÀ CÔNG CỤ HỖ TRỢ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VŨ KHÍ, VẬT LIỆU NỔ VÀ CÔNG CỤ HỖ TRỢ Luật - Ký hiệu văn bản : 50/2019/QH14
- Trích yếu : LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VŨ KHÍ, VẬT LIỆU NỔ VÀ CÔNG CỤ HỖ TRỢ
- Người ký : Chủ tịch Quốc hội - Nguyễn Thị Kim Ngân
- Cơ quan ban hành : 50/2019/QH14
- Ngày ban hành : 25/11/2019
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
52/2019/QH14 LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT CÁN BỘ, CÔNG CHỨC VÀ LUẬT VIÊN CHỨC Cán bộ, công chức, viên chức Luật - Ký hiệu văn bản : 52/2019/QH14
- Trích yếu : SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT CÁN BỘ, CÔNG CHỨC VÀ LUẬT VIÊN CHỨC
- Người ký : Chủ tịch Quốc hội - Nguyễn Thị Kim Ngân
- Cơ quan ban hành : 52/2019/QH14
- Ngày ban hành : 25/11/2019
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
08/2019/TT-BTP THÔNG TƯ QUY ĐỊNH BIỆN PHÁP THỰC HIỆN CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CÔNG TÁC BỒI THƯỜNG NHÀ NƯỚC Bồi thường nhà nước Thông tư - Ký hiệu văn bản : 08/2019/TT-BTP
- Trích yếu : Thông tư này quy định biện pháp thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước của Bộ Tư pháp và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong hoạt động quản lý hành chính, tố tụng và thi hành án
- Người ký : Bộ trưởng Bộ Tư Pháp - Lê Thành Long
- Cơ quan ban hành : 08/2019/TT-BTP
- Ngày ban hành : 10/12/2019
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
09/2019/TT-BTP THÔNG TƯ QUY ĐỊNH BIỆN PHÁP HỖ TRỢ, HƯỚNG DẪN NGƯỜI BỊ THIỆT HẠI THỰC HIỆN THỦ TỤC YÊU CẦU BỒI THƯỜNG NHÀ NƯỚC Bồi thường nhà nước Thông tư - Ký hiệu văn bản : 09/2019/TT-BTP
- Trích yếu : Thông tư này quy định nội dung, trách nhiệm và cách thức thực hiện công tác hỗ trợ, hướng dẫn người bị thiệt hại thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường nhà nước.
- Người ký : Bộ trưởng Bộ Tư Pháp - Lê Thành Long
- Cơ quan ban hành : 09/2019/TT-BTP
- Ngày ban hành : 10/12/2019
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
13/2018/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH LUẬT TIẾP CẬN THÔNG TIN Tiếp cận thông tin Nghị định - Ký hiệu văn bản : 13/2018/NĐ-CP
- Trích yếu : Nghị định này quy định chi tiết điểm b khoản 1 Điều 35 về các biện pháp tạo điều kiện thuận lợi để người khuyết tật, người sinh sống ở khu vực biên giới, hải đảo, miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thực hiện quyền tiếp cận thông tin; khoản 2 Điều 36 về tiếp cận thông tin của công dân thông qua tổ chức, đoàn thể, doanh nghiệp; khoản 4 Điều 24 về mẫu phiếu yêu cầu cung cấp thông tin và các biện pháp thi hành Luật tiếp cận thông tin
- Người ký : Thủ tướng Chính phủ - Nguyễn Xuân Phúc
- Cơ quan ban hành : 13/2018/NĐ-CP
- Ngày ban hành : 23/01/2018
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
104/2016/QH13 LUẬT TIẾP CẬN THÔNG TIN Tiếp cận thông tin Luật - Ký hiệu văn bản : 104/2016/QH13
- Trích yếu : Luật này quy định về việc thực hiện quyền tiếp cận thông tin của công dân, nguyên tắc, trình tự, thủ tục thực hiện quyền tiếp cận thông tin, trách nhiệm, nghĩa vụ của cơ quan nhà nước trong việc bảo đảm quyền tiếp cận thông tin của công dân.
- Người ký : Chủ tịch Quốc hội - Nguyễn Thị Kim Ngân
- Cơ quan ban hành : 104/2016/QH13
- Ngày ban hành : 06/04/2016
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
1291/QĐ-TTg QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CÁC CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG ĐƯỢC TỔ CHỨC THEO NGÀNH DỌC ĐÓNG TẠI ĐỊA PHƯƠNG ĐƯA RA TIẾP NHẬN TẠI TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG CẤP TỈNH, BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN, CẤP XÃ Cải cách hành chính Quyết định - Ký hiệu văn bản : 1291/QĐ-TTg
- Trích yếu : QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CÁC CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG ĐƯỢC TỔ CHỨC THEO NGÀNH DỌC ĐÓNG TẠI ĐỊA PHƯƠNG ĐƯA RA TIẾP NHẬN TẠI TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG CẤP TỈNH, BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN, CẤP XÃ
- Người ký : Phó Thủ tướng - Trương Hoà Bình
- Cơ quan ban hành : 1291/QĐ-TTg
- Ngày ban hành : 07/10/2019
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
48/2019/TT-BCA THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 11/2016/TT-BCA NGÀY 04 THÁNG 3 NĂM 2016 CỦA BỘ CÔNG AN QUY ĐỊNH VỀ TRÌNH TỰ CẤP, ĐỔI, CẤP LẠI THẺ CĂN CƯỚC CÔNG DÂN Cải cách hành chính Thông tư - Ký hiệu văn bản : 48/2019/TT-BCA
- Trích yếu : SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 11/2016/TT-BCA NGÀY 04 THÁNG 3 NĂM 2016 CỦA BỘ CÔNG AN QUY ĐỊNH VỀ TRÌNH TỰ CẤP, ĐỔI, CẤP LẠI THẺ CĂN CƯỚC CÔNG DÂN
- Người ký : Bộ trưởng Bộ Công an - Đại tướng Tô Lâm
- Cơ quan ban hành : 48/2019/TT-BCA
- Ngày ban hành : 15/10/2019
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
41/2019/TT-BCA THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 66/2015/TT-BCA NGÀY 15 THÁNG 12 NĂM 2015 QUY ĐỊNH VỀ BIỂU MẪU SỬ DỤNG TRONG CÔNG TÁC CẤP, QUẢN LÝ THẺ CĂN CƯỚC CÔNG DÂN, TÀNG THƯ CĂN CƯỚC CÔNG DÂN VÀ CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ DÂN CƯ Cải cách hành chính Thông tư - Ký hiệu văn bản : 41/2019/TT-BCA
- Trích yếu : SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 66/2015/TT-BCA NGÀY 15 THÁNG 12 NĂM 2015 QUY ĐỊNH VỀ BIỂU MẪU SỬ DỤNG TRONG CÔNG TÁC CẤP, QUẢN LÝ THẺ CĂN CƯỚC CÔNG DÂN, TÀNG THƯ CĂN CƯỚC CÔNG DÂN VÀ CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ DÂN CƯ
- Người ký : Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an
- Cơ quan ban hành : 41/2019/TT-BCA
- Ngày ban hành : 01/10/2019
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
40/2019/TT-BCA THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 07/2016/TT-BCA NGÀY 01 THÁNG 02 NĂM 2016 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG AN QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT CĂN CƯỚC CÔNG DÂN VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 137/2015/NĐ-CP NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2015 QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH LUẬT CĂN CƯỚC CÔNG DÂN Cải cách hành chính Thông tư - Ký hiệu văn bản : 40/2019/TT-BCA
- Trích yếu : SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 07/2016/TT-BCA NGÀY 01 THÁNG 02 NĂM 2016 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG AN QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT CĂN CƯỚC CÔNG DÂN VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 137/2015/NĐ-CP NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2015 QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH LUẬT CĂN CƯỚC CÔNG DÂN
- Người ký : Bộ trưởng Bộ Công an - Đại tướng Tô Lâm
- Cơ quan ban hành : 40/2019/TT-BCA
- Ngày ban hành : 01/10/2019
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
39/2019/TT-BCA Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 10/2016/TT-BCA ngày 03/3/2016 quy định về công tác tàng thư căn cước công dân Cải cách hành chính Thông tư - Ký hiệu văn bản : 39/2019/TT-BCA
- Trích yếu : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 10/2016/TT-BCA ngày 03/3/2016 quy định về công tác tàng thư căn cước công dân
- Người ký : Bộ trưởng Bộ Công an - Đại tướng Tô Lâm
- Cơ quan ban hành : 39/2019/TT-BCA
- Ngày ban hành : 01/10/2019
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
2044/QĐ-BCA-V19 Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích Cải cách hành chính Quyết định - Ký hiệu văn bản : 2044/QĐ-BCA-V19
- Trích yếu : Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích
- Người ký : Thứ trưởng Bộ Công an: Thượng tướng Lê Quý Vương
- Cơ quan ban hành : 2044/QĐ-BCA-V19
- Ngày ban hành : 14/06/2017
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
2043/QĐ-BCA-V19 Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an không thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích Cải cách hành chính Quyết định - Ký hiệu văn bản : 2043/QĐ-BCA-V19
- Trích yếu : Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an không thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích
- Người ký : Thứ trưởng Bộ Công an: Thượng tướng Lê Quý Vương
- Cơ quan ban hành : 2043/QĐ-BCA-V19
- Ngày ban hành : 14/06/2017
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
1291/QĐ-TTg Quyết định về việc phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan trung ương được tổ chức theo ngành dọc đóng tại địa phương đưa ra tiếp nhận tại trung tâm phục vụ hành chính công cấp tỉnh, Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết Thủ tục hành chính cấp huyện, cấp xã Cải cách hành chính Quyết định - Ký hiệu văn bản : 1291/QĐ-TTg
- Trích yếu : Phê duyệt kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan trung ương được tổ chức theo ngành dọc đóng tại địa phương đưa ra tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện, cấp xã.
- Người ký : Thủ tướng Chính phủ - Nguyễn Xuân Phúc
- Cơ quan ban hành : 1291/QĐ-TTg
- Ngày ban hành : 07/10/2019
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
43/2019/TT-BCA Thông tư Quy định về các loại mẫu giấy tờ trong công tác dẫn độ, chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù thuộc thẩm quyền của Công an nhân dân Dẫn độ, chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù Thông tư - Ký hiệu văn bản : 43/2019/TT-BCA
- Trích yếu : Thông tư này quy định việc ban hành, quản lý và sử dụng các loại mẫu giấy tờ được sử dụng trong công tác dẫn độ, chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù thuộc thẩm quyền của Công an nhân dân.
- Người ký : Bộ trưởng Bộ Công an - Thượng tướng Tô Lâm
- Cơ quan ban hành : 43/2019/TT-BCA
- Ngày ban hành : 01/10/2019
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
70/2019/NĐ-CP Nghị định quy định về thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân Xây dựng lực lượng CAND Nghị định - Ký hiệu văn bản : 70/2019/NĐ-CP
- Trích yếu : Nghị định này quy định về đối tượng, tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục tuyển chọn và chế độ, chính sách đối với công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân; trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.
- Người ký : Thủ tướng Chính phủ - Nguyễn Xuân Phúc
- Cơ quan ban hành : 70/2019/NĐ-CP
- Ngày ban hành : 23/08/2019
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
33/2018/QH14 LUẬT CẢNH SÁT BIỂN VIỆT NAM Quốc phòng Luật - Ký hiệu văn bản : 33/2018/QH14
- Trích yếu : Luật này quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và hoạt động của Cảnh sát biển Việt Nam; chế độ, chính sách đối với Cảnh sát biển Việt Nam; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.
- Người ký : Chủ tịch Quốc hội - Nguyễn Thị Kim Ngân
- Cơ quan ban hành : 33/2018/QH14
- Ngày ban hành : 19/11/2018
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
52/2019/NĐ-CP Nghị định Quy định chi tiết một số điều của Luật Đặc xá Luật Luật - Ký hiệu văn bản : 52/2019/NĐ-CP
- Trích yếu : Nghị định này quy định chi tiết điều 11. điều 19, khoản 1 điều 21 của Luật Đặc xá về thực hiện Quyết định về đặc xá, điều kiện, hồ sơ đề nghị đặc xá, thực hiện quyết định đặc xá đối với người nước ngoài, trình tự, thủ tục lập hồ sơ, danh sách người đủ điều kiện được đề nghị đặc xá và thẩm định hồ sơ đề nghị đặc xá.
- Người ký : Nguyễn Xuân Phúc
- Cơ quan ban hành : 52/2019/NĐ-CP
- Ngày ban hành : 14/06/2019
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
31/2019/QĐ31/2019/QĐ-UBNDUBND Quyết định Quy định chính sách hỗ trợ đặc thù đối với cán bộ, công chức. viên chức làm việc tại Bộ phận một cửa các cấp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, giai đoạn 2019-2020 Chính sách Quyết định - Ký hiệu văn bản : 31/2019/QĐ-UBND
- Trích yếu : Quyết định này quy định chính sách hỗ trợ đặc thù đói với cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận một cửa các cấp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, giai đoạn 2019- 2020
- Người ký : Nguyễn Văn Phóng
- Cơ quan ban hành : 31/2019/QĐ31/2019/QĐ-UBNDUBND
- Ngày ban hành : 09/09/2019
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
41/2019/QH14 LUẬT THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ HÌNH SỰ Luật - Ký hiệu văn bản : 41/2019/QH14
- Trích yếu : Luật này quy định nguyên tắc, trình tự, thủ tục, tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, người có thẩm quyền trong thi hành bản án, quyết định về hình phạt tù, tử hình, cảnh cáo, cải tạo không giam giữ, cấm cư trú, quản chế, trục xuất, tước một số quyền công dân, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định, án treo, tha tù trước thời hạn có điều kiện....
- Người ký : Nguyễn Thị Kim Ngân
- Cơ quan ban hành : 41/2019/QH14
- Ngày ban hành : 14/06/2019
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
44/2019/QH14 LUẬT PHÒNG, CHỐNG TÁC HẠI CỦA RƯỢU, BIA An ninh trật tự Luật - Ký hiệu văn bản : 44/2019/QH14
- Trích yếu : Luật này quy định biện pháp giảm mức tiêu thụ rượu, bia; biện pháp quản lý việc cung cấp rượu, bia; biện pháp giảm tác hại của rượu, bia; điều kiện bảo đảm cho hoạt động phòng, chống tác hại của rượu, bia; quản lý nhà nước và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phòng, chống tác hại của rượu, bia.
- Người ký : Nguyễn Thị Kim Ngân
- Cơ quan ban hành : 44/2019/QH14
- Ngày ban hành : 14/06/2019
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
339/QĐ-UBND Quyết định về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực , ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh Hưng Yên năm 2018 Hệ thống hoá VBQPPL Quyết định - Ký hiệu văn bản : 339/QĐ-UBND
- Trích yếu : Quyết định về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực , ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh Hưng Yên năm 2018
- Người ký : Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Minh Quang
- Cơ quan ban hành : 339/QĐ-UBND
- Ngày ban hành : 23/01/2019
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
21/2019/NĐ-CP Nghị định quy định về khu vực phòng thủ Quốc phòng Nghị định - Ký hiệu văn bản : 21/2019/NĐ-CP
- Trích yếu : Quy định về khu vực phòng thủ
- Người ký : Thủ tướng Chính phủ - Nguyễn Xuân Phúc
- Cơ quan ban hành : 21/2019/NĐ-CP
- Ngày ban hành : 22/02/2019
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
02/2019/NĐ-CP Nghị định quy định về phòng thủ dân sự Quốc phòng Nghị định - Ký hiệu văn bản : 02/2019/NĐ-CP
- Trích yếu : Quy định về phòng thủ dân sự
- Người ký : Thủ tướng Chính phủ - Nguyễn Xuân Phúc
- Cơ quan ban hành : 02/2019/NĐ-CP
- Ngày ban hành : 02/01/2019
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
168/2018/NĐ-CP Nghị định quy định về công tác quốc phòng ở Bộ, ngành Trung ương, địa phương Quốc phòng Nghị định - Ký hiệu văn bản : 168/2018/NĐ-CP
- Trích yếu : Quy định về công tác quốc phòng ở Bộ, ngành Trung ương, địa phương
- Người ký : Thủ tướng Chính phủ - Nguyễn Xuân Phúc
- Cơ quan ban hành : 168/2018/NĐ-CP
- Ngày ban hành : 28/12/2018
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
102/2016/QH13 LUẬT TRẺ EM Luật - Ký hiệu văn bản : 102/2016/QH13
- Trích yếu : Luật này quy định về quyền, bổn phận của trẻ em; nguyên tắc, biện pháp bảo đảm thực hiện quyền trẻ em; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cơ sở giáo dục, gia đình, cá nhân trong việc thực hiện quyền và bổn phận của trẻ em
- Người ký : Nguyễn Thị Kim Ngân
- Cơ quan ban hành : 102/2016/QH13
- Ngày ban hành : 05/04/2016
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
17/CT-TTg CHỈ THỊ VỀ MỘT SỐ BIỆN PHÁP CHẤN CHỈNH TÌNH TRẠNG LẠM DỤNG YÊU CẦU NỘP BẢN SAO CÓ CHỨNG THỰC ĐỐI VỚI GIẤY TỜ, VĂN BẢN KHI THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH Chỉ thị - Ký hiệu văn bản : 17/CT-TTg
- Trích yếu : Chỉ thị chấn chỉnh tình trạng lạm dụng yêu cầu nộp bản sao có chứng thực đối với giấy tờ, văn bản, giảm chi phí cho cá nhân, tổ chức khi thực hiện thủ tục hành chính
- Người ký : Nguyễn Tấn Dũng
- Cơ quan ban hành : 17/CT-TTg
- Ngày ban hành : 20/06/2014
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
23/2015/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH VỀ CẤP BẢN SAO TỪ SỔ GỐC, CHỨNG THỰC BẢN SAO TỪ BẢN CHÍNH, CHỨNG THỰC CHỮ KÝ VÀ CHỨNG THỰC HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH Nghị định - Ký hiệu văn bản : 23/2015/NĐ-CP
- Trích yếu : Nghị định này quy định về thẩm quyền, thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc; chứng thực bản sao từ bản chính; chứng thực chữ ký; chứng thực hợp đồng, giao dịch; giá trị pháp lý của bản sao được cấp từ sổ gốc, bản sao được chứng thực từ bản chính, chữ ký được chứng thực và hợp đồng, giao dịch được chứng thực; quản lý nhà nước về chứng thực
- Người ký : Nguyễn Tấn Dũng
- Cơ quan ban hành : 23/2015/NĐ-CP
- Ngày ban hành : 16/02/2015
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
74/2018/QH14 Nghị quyết Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khoá XIV Nghị quyết Quốc hội Nghị quyết - Ký hiệu văn bản : 74/2018/QH14
- Trích yếu : Nghị quyết Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khoá XIV
- Người ký : Chủ tịch Quốc hội - Nguyễn Thị Kim Ngân
- Cơ quan ban hành : 74/2018/QH14
- Ngày ban hành : 20/11/2018
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
387/QĐ-UBND Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận hồ sơ tại trung tâm hành chính công tỉnh Hưng Yên Cải cách hành chính Quyết định - Ký hiệu văn bản : 387/QĐ-UBND
- Trích yếu : Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận hồ sơ tại trung tâm hành chính công tỉnh Hưng Yên
- Người ký : Chủ tịch tỉnh - Nguyễn Văn Phóng
- Cơ quan ban hành : 387/QĐ-UBND
- Ngày ban hành : 28/01/2019
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
45/2018/QĐ-UBND Quyết định thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hưng Yên thuộc Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh Cải cách hành chính Quyết định - Ký hiệu văn bản : 45/2018/QĐ-UBND
- Trích yếu : Quyết định thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hưng Yên thuộc Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh
- Người ký : Chủ tịch tỉnh - Nguyễn Văn Phóng
- Cơ quan ban hành : 45/2018/QĐ-UBND
- Ngày ban hành : 07/12/2018
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
36/2018/QH14 Luật Phòng, chống tham nhũng Phòng, chống tham nhũng Luật - Ký hiệu văn bản : 36/2018/QH14
- Trích yếu : Luật Phòng, chống tham nhũng
- Người ký : Chủ tịch Quốc hội - Nguyễn Thị Kim Ngân
- Cơ quan ban hành : 36/2018/QH14
- Ngày ban hành : 20/11/2018
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
30/2018/QH14 Luật Đặc xá Thi hành án hình sự Luật - Ký hiệu văn bản : 30/2018/QH14
- Trích yếu : Luật đặc xá
- Người ký : Chủ tịch Quốc hội - Nguyễn Thị Kim Ngân
- Cơ quan ban hành : 30/2018/QH14
- Ngày ban hành : 19/11/2018
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
37/2018/QH14 Luật Công an nhân dân CAND Luật - Ký hiệu văn bản : 37/2018/QH14
- Trích yếu : Luật Công an nhân dân
- Người ký : Chủ tịch Quốc hội - Nguyễn Thị Kim Ngân
- Cơ quan ban hành : 37/2018/QH14
- Ngày ban hành : 20/11/2018
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
29/2018/QH14 Luật bảo vệ bí mật nhà nước Bảo vệ bí mật nhà nước Luật - Ký hiệu văn bản : 29/2018/QH14
- Trích yếu : Luật bảo vệ bí mật nhà nước
- Người ký : Chủ tịch Quốc hội - Nguyễn Thị Kim Ngân
- Cơ quan ban hành : 29/2018/QH14
- Ngày ban hành : 15/11/2018
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
30/CT-TTg Chỉ thị về nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính tại các bộ, ngành, địa phương Cải cách hành chính Chỉ thị - Ký hiệu văn bản : 30/CT-TTg
- Trích yếu : Chỉ thị về nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính tại các bộ, ngành, địa phương
- Người ký : Thủ tướng Chính phủ - Nguyễn Xuân Phúc
- Cơ quan ban hành : 30/CT-TTg
- Ngày ban hành : 30/10/2018
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
01/CT-UBND Chỉ thị về việc tăng cường công tác cải cách thủ tục hành chính và nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Cải cách hành chính Chỉ thị - Ký hiệu văn bản : 01/CT-UBND
- Trích yếu : Tăng cường công tác cải cách thủ tục hành chính và nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh
- Người ký : Chủ tịch tỉnh - Nguyễn Văn Phóng
- Cơ quan ban hành : 01/CT-UBND
- Ngày ban hành : 02/01/2019
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
162/2017/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH LUẬT TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO Nghị định - Ký hiệu văn bản : 162/2017/NĐ-CP
- Trích yếu :
- Người ký : Nguyễn Xuân Phúc
- Cơ quan ban hành : 162/2017/NĐ-CP
- Ngày ban hành : 30/12/2017
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
22/2018/QH14 LUẬT QUỐC PHÒNG Quốc phòng Luật - Ký hiệu văn bản : 22/2018/QH14
- Trích yếu : Luật này quy định nguyên tắc, chính sách, hoạt động cơ bản về quốc phòng; tình trạng chiến tranh, tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, thiết quân luật, giới nghiêm; lực lượng vũ trang nhân dân; bảo đảm quốc phòng; nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức; quyền và nghĩa vụ của công dân về quốc phòng.
- Người ký : Nguyễn Thị Kim Ngân
- Cơ quan ban hành : 22/2018/QH14
- Ngày ban hành : 08/06/2018
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
10/2017/QH14 LUẬT TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG CỦA NHÀ NƯỚC Bồi thường Luật - Ký hiệu văn bản : 10/2017/QH14
- Trích yếu : Luật này quy định trách nhiệm bồi thường của Nhà nước đối với cá nhân, tổ chức bị thiệt hại do người thi hành công vụ gây ra trong hoạt động quản lý hành chính, tố tụng và thi hành án; thiệt hại được bồi thường; quyền, nghĩa vụ của cá nhân, tổ chức bị thiệt hại; cơ quan giải quyết bồi thường; thủ tục giải quyết yêu cầu bồi thường; phục hồi danh dự; kinh phí bồi thường; trách nhiệm hoàn trả; trách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong công tác bồi thường nhà nước.
- Người ký : Nguyễn Thị Kim Ngân
- Cơ quan ban hành : 10/2017/QH14
- Ngày ban hành : 20/06/2017
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
12/2017/QH14 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của bộ luật hình sự số 100/2015/QH13 Hình sự Luật - Ký hiệu văn bản : 12/2017/QH14
- Trích yếu : Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13
- Người ký : Nguyễn Thị Kim Ngân
- Cơ quan ban hành : 12/2017/QH14
- Ngày ban hành : 20/06/2017
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
99/2016/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG CON DẤU QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG CON DẤU Nghị định - Ký hiệu văn bản : 99/2016/NĐ-CP
- Trích yếu : Nghị định này quy định về quản lý và sử dụng con dấu của cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân, cơ quan thuộc hệ thống tổ chức của Đảng Cộng sản Việt Nam, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức kinh tế, tổ chức hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện, tổ chức phi chính phủ, tổ chức tôn giáo, tổ chức nước ngoài hoạt động tại Việt Nam, tổ chức khác được thành lập, hoạt động theo quy định của pháp luật (sau đây gọi chung là cơ quan, tổ chức) và chức danh nhà nước.
- Người ký : Nguyễn Xuân Phúc
- Cơ quan ban hành : 99/2016/NĐ-CP
- Ngày ban hành : 01/07/2016
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
01/VBHN-VPQH Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 Hình sự Bộ luật - Ký hiệu văn bản : 01/VBHN-VPQH
- Trích yếu : Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2015 của Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2018, được sửa đổi, bổ sung bởinLuật số 12/2017/QH14 ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2018.
- Người ký : Chủ tịch Quốc hội - Nguyễn Thị Kim Ngân
- Cơ quan ban hành : 01/VBHN-VPQH
- Ngày ban hành : 10/07/2017
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
10/2017/QH14 Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017 Bồi thường Nhà nước Luật - Ký hiệu văn bản : 10/2017/QH14
- Trích yếu : Luật này quy định trách nhiệm bồi thường của Nhà nước đối với cá nhân, tổ chức bị thiệt hại do người thi hành công vụ gây ra trong hoạt động quản lý hành chính, tố tụng và thi hành án; thiệt hại được bồi thường; quyền, nghĩa vụ của cá nhân, tổ chức bị thiệt hại; cơ quan giải quyết bồi thường; thủ tục giải quyết yêu cầu bồi thường; phục hồi danh dự; kinh phí bồi thường; trách nhiệm hoàn trả; trách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong công tác bồi thường nhà nước.
- Người ký : Chủ tịch Quốc hội - Nguyễn Thị Kim Ngân
- Cơ quan ban hành : 10/2017/QH14
- Ngày ban hành : 20/06/2017
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
11/2017/QH14 Luật Trợ giúp pháp lý Trợ giúp pháp lý Luật - Ký hiệu văn bản : 11/2017/QH14
- Trích yếu : Luật này quy định về người được trợ giúp pháp lý; tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý; người thực hiện trợ giúp pháp lý; hoạt động trợ giúp pháp lý; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân đối với hoạt động trợ giúp pháp lý.
- Người ký : Chủ tịch Quốc hội - Nguyễn Thị Kim Ngân
- Cơ quan ban hành : 11/2017/QH14
- Ngày ban hành : 20/06/2017
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
13/2017/QH14 Luật Cảnh vệ Cảnh vệ Luật - Ký hiệu văn bản : 13/2017/QH14
- Trích yếu : Luật này quy định về đối tượng cảnh vệ, nguyên tắc, công tác cảnh vệ; biện pháp, chế độ cảnh vệ; nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của lực lượng Cảnh vệ; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân đối với công tác cảnh vệ; chế độ, chính sách đối với lực lượng Cảnh vệ và cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến công tác cảnh vệ.
- Người ký : Chủ tịch Quốc hội - Nguyễn Thị Kim Ngân
- Cơ quan ban hành : 13/2017/QH14
- Ngày ban hành : 20/06/2017
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
06/VBHN-BCA Văn bản hợp nhất số 06/VBHN-BCA, ngày 23/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về đăng ký xe đăng ký xe Văn bản hợp nhất - Ký hiệu văn bản : 06/VBHN-BCA
- Trích yếu : Văn bản hợp nhất số 06/VBHN-BCA, ngày 23/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về đăng ký xe (trên cơ sở hợp nhất Thông tư số 15/2014/TT-BCA, ngày 04/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về đăng ký xe; Thông tư số 64/2017/TT-BCA ngày 28/12/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 15/2014/TT-BCA ngày 04/4/2014).
- Người ký : Bộ trưởng Bộ Công an - Thượng tướng Tô Lâm
- Cơ quan ban hành : 06/VBHN-BCA
- Ngày ban hành : 23/08/2018
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
25/2018/QH14 Luật Tố cáo năm 2018 Khiếu nại-tố cáo Luật - Ký hiệu văn bản : 25/2018/QH14
- Trích yếu : Luật Tố cáo năm 2018
- Người ký : Chủ tịch Quốc hội - Nguyễn Thị Kim Ngân
- Cơ quan ban hành : 25/2018/QH14
- Ngày ban hành : 12/06/2018
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
04/CT-BCA Chỉ thị về đổi mới, nâng cao chất lượng phong trào "Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy" trong tình hình mới Xây dựng lực lượng Chỉ thị - Ký hiệu văn bản : 04/CT-BCA
- Trích yếu : Chỉ thị về đổi mới, nâng cao chất lượng phong trào "Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy" trong tình hình mới
- Người ký : Thượng tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an
- Cơ quan ban hành : 04/CT-BCA
- Ngày ban hành : 19/05/2018
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
3625/QĐ-BCA-C41 Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công an Quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ Quyết định - Ký hiệu văn bản : 3625/QĐ-BCA-C41
- Trích yếu : Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công an
- Người ký : Thượng tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an
- Cơ quan ban hành : 3625/QĐ-BCA-C41
- Ngày ban hành : 17/07/2018
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
03/2018/TT-BTP Thông tư quy định Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật PBGDPL Thông tư - Ký hiệu văn bản : 03/2018/TT-BTP
- Trích yếu : Thông tư quy định Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật
- Người ký : Bộ trưởng - Lê Thành Long
- Cơ quan ban hành : 03/2018/TT-BTP
- Ngày ban hành : 10/03/2018
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
62/2018/QH14 Nghị quyết về thành lập Đoàn giám sát "Về thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy giai đoạn 2014-2018" PCCC Nghị quyết - Ký hiệu văn bản : 62/2018/QH14
- Trích yếu : Nghị quyết về thành lập Đoàn giám sát "Về thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy giai đoạn 2014-2018"
- Người ký : Chủ tịch Quốc hội - Nguyễn Thị Kim Ngân
- Cơ quan ban hành : 62/2018/QH14
- Ngày ban hành : 15/06/2018
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
24/2018/QH14 Luật An ninh mạng An ninh mạng Luật - Ký hiệu văn bản : 24/2018/QH14
- Trích yếu : Luật An ninh mạng
- Người ký : Chủ tịch Quốc hội - Nguyễn Thị Kim Ngân
- Cơ quan ban hành : 24/2018/QH14
- Ngày ban hành : 12/06/2018
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
22/2018/QĐ-UBND Quyết định về việc ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh Hưng Yên Bảo vệ bí mật nhà nước Quyết định - Ký hiệu văn bản : 22/2018/QĐ-UBND
- Trích yếu : Quy chế bảo bệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
- Người ký : Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Văn Phóng
- Cơ quan ban hành : 22/2018/QĐ-UBND
- Ngày ban hành : 25/06/2018
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
71/2018/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ về vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ Quản lý hành chính về TTATXH Nghị định - Ký hiệu văn bản : 71/2018/NĐ-CP
- Trích yếu : Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ về vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ
- Người ký : Thủ tướng Chính phủ - Nguyễn Xuân Phúc
- Cơ quan ban hành : 71/2018/NĐ-CP
- Ngày ban hành : 15/05/2018
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
79/2018/NĐ-CP Nghị định Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật quản lý, sử dụng vũ khia, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ quản lý hành chính về TTATXH Nghị Định - Ký hiệu văn bản : 79/2018/NĐ-CP
- Trích yếu : Nghị định Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật quản lý, sử dụng vũ khia, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
- Người ký : Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc
- Cơ quan ban hành : 79/2018/NĐ-CP
- Ngày ban hành : 16/05/2018
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
16/2018/TT-BCA Thông tư Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ Quản lý hành chính về TTATXH Thông tư - Ký hiệu văn bản : 16/2018/TT-BCA
- Trích yếu : Thông tư Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
- Người ký : Bộ trưởng - Thượng tướng Tô Lâm
- Cơ quan ban hành : 16/2018/TT-BCA
- Ngày ban hành : 15/05/2018
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
17/2018/TT-BCA Thông tư quy định về trang bị vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ Quản lý hành chính về TTATXH Thông tư - Ký hiệu văn bản : 17/2018/TT-BCA
- Trích yếu : Thông tư Quy định về trang bị vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ
- Người ký : Bộ trưởng - Thượng tướng Tô Lâm
- Cơ quan ban hành : 17/2018/TT-BCA
- Ngày ban hành : 15/05/2018
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
14/2017/QH14 Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ Quản lý hành chính về TTATXH Luật - Ký hiệu văn bản : 14/2017/QH14
- Trích yếu : Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
- Người ký : Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân
- Cơ quan ban hành : 14/2017/QH14
- Ngày ban hành : 20/06/2017
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
64/2017/TT-BCA Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 15/2014/TT-BCA ngày 04/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về đăng ký xe Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông Thông tư - Ký hiệu văn bản : 64/2017/TT-BCA
- Trích yếu : Nội dung của Thông tư
- Người ký : Bộ trưởng - Thượng tướng Tô Lâm
- Cơ quan ban hành : 64/2017/TT-BCA
- Ngày ban hành : 28/12/2017
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
02/2016/QH14 Luật tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016 Văn hóa Luật - Ký hiệu văn bản : 02/2016/QH14
- Trích yếu : Nội dung của Luật tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016
- Người ký : Chủ tịch quốc hội - Nguyễn Thị Kim Ngân
- Cơ quan ban hành : 02/2016/QH14
- Ngày ban hành : 18/11/2016
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
101/2015/QH13 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 Hình sự Bộ luật - Ký hiệu văn bản : 101/2015/QH13
- Trích yếu : Nội dung của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015
- Người ký : Chủ tịch quốc hội - Nguyễn Sinh Hùng
- Cơ quan ban hành : 101/2015/QH13
- Ngày ban hành : 27/11/2015
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
99/2015/QH13 Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự năm 2015 Tư pháp Luật - Ký hiệu văn bản : 99/2015/QH13
- Trích yếu : Nội dung của Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự năm 2015
- Người ký : Chủ tịch quốc hội - Nguyễn Sinh Hùng
- Cơ quan ban hành : 99/2015/QH13
- Ngày ban hành : 26/11/2015
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
97/2015/QH13 Luật phí và lệ phí năm 2015 Hành chính Luật - Ký hiệu văn bản : 97/2015/QH13
- Trích yếu : Nội dung cơ bản của Luật phí và lệ phí năm 2015
- Người ký : Chủ tịch quốc hội - Nguyễn Sinh Hùng
- Cơ quan ban hành : 97/2015/QH13
- Ngày ban hành : 25/11/2015
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
94/2015/QH13 Luật thi hành tạm giữ, tạm giam năm 2015 đảm bảo an ninh trật tự Luật - Ký hiệu văn bản : 94/2015/QH13
- Trích yếu : Nội dung của Luật thi hành tạm giữ, tạm giam năm 2015
- Người ký : Chủ tịch quốc hội - Nguyễn Sinh Hùng
- Cơ quan ban hành : 94/2015/QH13
- Ngày ban hành : 25/11/2015
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
91/2015/QH13 Bộ luật dân sự năm 2015 Dân sự Bộ luật - Ký hiệu văn bản : 91/2015/QH13
- Trích yếu : Nội dung của Bộ luật dân sự năm 2015
- Người ký : Chủ tịch quốc hội - Nguyễn Sinh Hùng
- Cơ quan ban hành : 91/2015/QH13
- Ngày ban hành : 24/11/2015
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
2315/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CỦA TRẠM KIỂM TRA TẢI TRỌNG XE LƯU ĐỘNG TỈNH HƯNG YÊN Giao thông đường bộ Quyết định - Ký hiệu văn bản : 2315/QĐ-UBND
- Trích yếu :
- Người ký : Chủ tịch - Doãn Thế Cường
- Cơ quan ban hành : 2315/QĐ-UBND
- Ngày ban hành : 26/11/2015
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
12/2016/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ ĐOÀN CỦA TỈNH HƯNG YÊN RA NƯỚC NGOÀI VÀ ĐOÀN NƯỚC NGOÀI VÀO TỈNH HƯNG YÊN Quản lý hành chính Quyết định - Ký hiệu văn bản : 2016/QĐ-UBND
- Trích yếu :
- Người ký : Chủ tịch - Nguyễn Văn Phóng
- Cơ quan ban hành : 12/2016/QĐ-UBND
- Ngày ban hành : 04/07/2016
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
14/2015/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA, CƠ CHẾ MỘT CỬA LIÊN THÔNG TẠI CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC TỈNH HƯNG YÊN Quản lý hành chính Quyết định - Ký hiệu văn bản : 2015/QĐ-UBND
- Trích yếu :
- Người ký : Chủ tịch - Doãn Thế Cường
- Cơ quan ban hành : 14/2015/QĐ-UBND
- Ngày ban hành : 19/08/2015
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
35/2009/QH12 LUẬT TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG CỦA NHÀ NƯỚC Bồi thường nhà nước Luật - Ký hiệu văn bản : 2009/QH12
- Trích yếu :
- Người ký : Chủ tịch quốc hội - Nguyễn Phú Trọng
- Cơ quan ban hành : 35/2009/QH12
- Ngày ban hành : 18/06/2009
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
66/2015/TT-BCA THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ BIỂU MẪU SỬ DỤNG TRONG CÔNG TÁC CẤP, QUẢN LÝ THẺ CĂN CƯỚC CÔNG DÂN, TÀNG THƯ CĂN CƯỚC CÔNG DÂN VÀ CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ DÂN CƯ Quản lý hành chính Thông tư - Ký hiệu văn bản : 2015/TT-BCA
- Trích yếu :
- Người ký : BỘ trưởng-Đại tướng Trần Đại Quang
- Cơ quan ban hành : 66/2015/TT-BCA
- Ngày ban hành : 15/12/2015
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
61/2015/TT-BCA THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ MẪU THẺ CĂN CƯỚC CÔNG DÂN Quản lý hành chính Thông tư - Ký hiệu văn bản : 2015/TT-BCA
- Trích yếu :
- Người ký : BỘ trưởng-Đại tướng Trần Đại Quang
- Cơ quan ban hành : 61/2015/TT-BCA
- Ngày ban hành : 16/11/2015
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
11/2016/TT-BCA THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ TRÌNH TỰ CẤP, ĐỔI, CẤP LẠI THẺ CĂN CƯỚC CÔNG DÂN Quản lý hành chính Thông tư - Ký hiệu văn bản : 2016/TT-BCA
- Trích yếu :
- Người ký : BỘ trưởng-Đại tướng Trần Đại Quang
- Cơ quan ban hành : 11/2016/TT-BCA
- Ngày ban hành : 04/03/2016
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
07/2016/TT-BCA THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT CĂN CƯỚC CÔNG DÂN VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 137/2015/NĐ-CP NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2015 QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH LUẬT CĂN CƯỚC CÔNG DÂN Quản lý hành chính Thông tư - Ký hiệu văn bản : 2016/TT-BCA
- Trích yếu :
- Người ký : BỘ trưởng-Đại tướng Trần Đại Quang
- Cơ quan ban hành : 07/2016/TT-BCA
- Ngày ban hành : 01/02/2016
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
137/2015/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH LUẬT CĂN CƯỚC CÔNG DÂN Quản lý hành chính Nghị định - Ký hiệu văn bản : 2015/NĐ-CP
- Trích yếu :
- Người ký : Thủ tướng - Nguyễn Tấn Dũng
- Cơ quan ban hành : 137/2015/NĐ-CP
- Ngày ban hành : 31/12/2015
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
59/2014/QH13 Luật Căn cước công dân Quản lý hành chính Luật - Ký hiệu văn bản : 2014/QH13
- Trích yếu :
- Người ký : Chủ tịch quốc hội - Nguyễn Sinh Hùng
- Cơ quan ban hành : 59/2014/QH13
- Ngày ban hành : 20/11/2014
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
11/2012/QH13 Luật giá Quản lý kinh doanh Luật - Ký hiệu văn bản : 2012/QH13
- Trích yếu :
- Người ký : Chủ tịch quốc hội - Nguyễn Sinh Hùng
- Cơ quan ban hành : 11/2012/QH13
- Ngày ban hành : 20/06/2012
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
66/2017/NĐ-CP Nghị địnhQUY định điều kiện kinh doanh thiết bị, phần mềm ngụy trang dùng để ghi âm, ghi hình, định vịỊ Kinh doanh có điều kiện Nghị định - Ký hiệu văn bản : 2017/NĐ-CP
- Trích yếu :
- Người ký : Thủ tướng - Nguyễn Xuân Phúc
- Cơ quan ban hành : 66/2017/NĐ-CP
- Ngày ban hành : 19/05/2017
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
11/2016/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC Thông tư liên tịch Quy định một số vấn đề về thủ tục thi hành án dân sự và phối hợp liên ngành trong thi hành án dân sự Thi hành án dân sự Thông tư liên tịch - Ký hiệu văn bản : 2016/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC
- Trích yếu :
- Người ký : Tống Anh Hào-Nguyễn Thị Thủy Khiêm-Trần Tiến Dũng
- Cơ quan ban hành : 11/2016/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC
- Ngày ban hành : 01/08/2016
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
03/2012/TTLT-BTP-BCA Thông Tư liên tịch Quy định cụ thể việc phối hợp bảo vệ cưỡng chế trong thi hành án dân sự Thi hành án dân sự Thông tư liên tịch - Ký hiệu văn bản : 2012/TTLT-BTP-BCA
- Trích yếu :
- Người ký : Đặng Văn Hiếu, Nguyễn Đức Chính
- Cơ quan ban hành : 03/2012/TTLT-BTP-BCA
- Ngày ban hành : 30/03/2012
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
43/2016/TT-BCA THÔNG TƯ QUY ĐỊNH BIỆN PHÁP THỰC HIỆN BẢO HIỂM Y TẾ ĐỐI VỚI SĨ QUAN, HẠ SĨ QUAN, CHIẾN SĨ CÔNG AN NHÂN DÂN Chính sách với sỹ quan, hạ sỹ quan Thông tư - Ký hiệu văn bản : 2016/TT-BCA
- Trích yếu :
- Người ký : Bộ trưởng - Thượng tướng Tô Lâm
- Cơ quan ban hành : 43/2016/TT-BCA
- Ngày ban hành : 25/10/2016
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
38/2016/TT-BCA THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 129/2015/NĐ-CP NGÀY 15 THÁNG 12 NĂM 2015 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ THỰC HIỆN NGHĨA VỤ THAM GIA CÔNG AN NHÂN DÂN THỰC HIỆN NGHĨA VỤ THAM GIA CÔNG AN NHÂN DÂN Thông tư - Ký hiệu văn bản : 2016/TT-BCA
- Trích yếu :
- Người ký : Bộ trưởng - Thượng tướng Tô Lâm
- Cơ quan ban hành : 38/2016/TT-BCA
- Ngày ban hành : 28/09/2016
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
08/2009/TTLT/BCA-BNG THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN VIỆC CẤP HỘ CHIẾU PHỔ THÔNG VÀ GIẤY THÔNG HÀNH Ở NƯỚC NGOÀI THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 136/2007/NĐ-CP NGÀY 17/8/2007 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ XUẤT CẢNH, NHẬP CẢNH CỦA CÔNG DÂN VIỆT NAM Cấp hộ chiếu phổ thông Thông tư liên tịch - Ký hiệu văn bản : 2009/TTLT/BCA-BNG
- Trích yếu :
- Người ký : Nguyễn Thanh Sơn - Nguyễn Văn Hưởng
- Cơ quan ban hành : 08/2009/TTLT/BCA-BNG
- Ngày ban hành : 06/10/2009
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
12/2015/TT-BCA THÔNG TƯ QUY ĐỊNH QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT TỐ CÁO TRONG CÔNG AN NHÂN DÂN Khiếu nại - Tố cáo Thông tư - Ký hiệu văn bản : 2015/TT-BCA
- Trích yếu :
- Người ký : Bộ trưởng-Đại tướng Trần Đại Quang
- Cơ quan ban hành : 12/2015/TT-BCA
- Ngày ban hành : 02/03/2015
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
256/2016/TT-BTC THÔNG TƯ QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP VÀ QUẢN LÝ LỆ PHÍ CẤP CĂN CƯỚC CÔNG DÂN Căn cước công dân Thông tư - Ký hiệu văn bản : 2016/TT-BTC
- Trích yếu :
- Người ký : Thứ trưởng - Vũ Thị Mai
- Cơ quan ban hành : 256/2016/TT-BTC
- Ngày ban hành : 11/11/2016
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
331/2016/TT-BTC Thông tư Quy định chế độ thu nộp, quản lý lệ phí cấp căn cước công dân Căn cước công dân Thông tư - Ký hiệu văn bản : 2016/TT-BTC
- Trích yếu : Thông tư quy định về mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp căn cước công dân
- Người ký : Thứ trưởng - Vũ Thị Mai
- Cơ quan ban hành : 331/2016/TT-BTC
- Ngày ban hành : 26/12/2016
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
36/2013/QH13 LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT CƯ TRÚ Quản lý Cư trú Luật - Ký hiệu văn bản : 36/2013/QH13
- Trích yếu :
- Người ký : Chủ tịch quốc hội - Nguyễn Sinh Hùng
- Cơ quan ban hành : 36/2013/QH13
- Ngày ban hành : 20/06/2013
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
385/2001/QĐ-BCA(C11) QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH BIỂU MẪU PHỤC VỤ CÔNG TÁC QUẢN LÝ AN NINH, TRẬT TỰ ĐỐI VỚI NGÀNH, NGHỀ KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN An ninh. trật tự Quyết định - Ký hiệu văn bản : QĐ-BCA(C11)
- Trích yếu :
- Người ký : Thứ trưởng- Thiếu tướng - Lê Thế Tiệm
- Cơ quan ban hành : 385/2001/QĐ-BCA(C11)
- Ngày ban hành : 10/05/2001
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
05/2014/TT-BGTVT THÔNG TƯ BAN HÀNH MẪU BIÊN BẢN, MẪU QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ, ĐƯỜNG SẮT Giao thông Thông tư - Ký hiệu văn bản : TT-BGTVT
- Trích yếu :
- Người ký : Bộ trưởng- Đinh La Thăng
- Cơ quan ban hành : 05/2014/TT-BGTVT
- Ngày ban hành : 31/03/2014
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
15/2014/TT-BCA Thông tư Quy định về đăng ký xe Giao thông Thông tư - Ký hiệu văn bản : TT-BCA
- Trích yếu :
- Người ký : Bộ trưởng-Đại tướng Trần Đại Quang
- Cơ quan ban hành : 15/2014/TT-BCA
- Ngày ban hành : 04/04/2014
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
07/2013/UBTVQH13 Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ Quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ Pháp lệnh - Ký hiệu văn bản : 07/2013/UBTVQH13
- Trích yếu :
- Người ký : Chủ tịch quốc hội - Nguyễn Sinh Hùng
- Cơ quan ban hành : 07/2013/UBTVQH13
- Ngày ban hành : 12/07/2013
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
163/2013/NĐ-CP Nghị định Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất, phân bón và vật liệu nổ công nghiệp Xử phạt vi phạm hành chính Nghị định - Ký hiệu văn bản : 163/2013/NĐ-CP
- Trích yếu :
- Người ký : Thủ tướng - Nguyễn Tấn Dũng
- Cơ quan ban hành : 163/2013/NĐ-CP
- Ngày ban hành : 12/11/2013
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
60/2016/NĐ-CP Nghị định Quy định một số điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường Kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường Nghị định - Ký hiệu văn bản : 60/2016/NĐ-CP
- Trích yếu :
- Người ký : Thủ tướng - Nguyễn Xuân Phúc
- Cơ quan ban hành : 60/2016/NĐ-CP
- Ngày ban hành : 01/07/2016
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
75/2012/NĐ-CP Nghị định Quy định chi tiết một số điều của Luật Khiếu nại Khiếu nai-Tố cáo Nghị định - Ký hiệu văn bản : 75/2012/NĐ-CP
- Trích yếu :
- Người ký : Thủ tướng - Nguyễn Tấn Dũng
- Cơ quan ban hành : 75/2012/NĐ-CP
- Ngày ban hành : 03/10/2012
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
02/2011/QH13 Luật Khiếu nại Khiếu nại- Tố cáo Luật - Ký hiệu văn bản : 02/2011/QH13
- Trích yếu :
- Người ký : Chủ tịch quốc hội - Nguyễn Sinh Hùng
- Cơ quan ban hành : 02/2011/QH13
- Ngày ban hành : 11/11/2011
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
03/2011/QH13 Luật Tố cáo Khiếu nại- Tố cáo Luật - Ký hiệu văn bản : 03/2011/QH13
- Trích yếu :
- Người ký : Chủ tịch quốc hội - Nguyễn Sinh Hùng
- Cơ quan ban hành : 03/2011/QH13
- Ngày ban hành : 11/11/2011
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
45/2013/QH13 Luật Đất đai Đất đai Luật - Ký hiệu văn bản : 45/2013/QH13
- Trích yếu :
- Người ký : Chủ tịch quốc hội - Nguyễn Sinh Hùng
- Cơ quan ban hành : 45/2013/QH13
- Ngày ban hành : 29/11/2013
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
102/2014/NĐ-CP Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai Đất đai Nghị định - Ký hiệu văn bản : 102/2014/NĐ-CP
- Trích yếu :
- Người ký : Thủ tướng - Nguyễn Tấn Dũng
- Cơ quan ban hành : 102/2014/NĐ-CP
- Ngày ban hành : 10/11/2014
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
155/2016/NĐ-CP Nghị định Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường Bảo về môi trường Nghị định - Ký hiệu văn bản : 155/2016/NĐ-CP
- Trích yếu :
- Người ký : Thủ tướng - Nguyễn Xuân Phúc
- Cơ quan ban hành : 155/2016/NĐ-CP
- Ngày ban hành : 18/11/2016
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
132/2015/NĐ-CP Nghị định Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa Giao thông đương thủy Nghị định - Ký hiệu văn bản : 132/2015/NĐ-CP
- Trích yếu :
- Người ký : Thủ tướng - Nguyễn Tấn Dũng
- Cơ quan ban hành : 132/2015/NĐ-CP
- Ngày ban hành : 25/12/2015
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
46/2016/NĐ-CP Nghị định Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt Quản lý hành chính Nghị định - Ký hiệu văn bản : 46/2016/NĐ-CP
- Trích yếu :
- Người ký : Thủ tướng - Nguyễn Xuân Phúc
- Cơ quan ban hành : 46/2016/NĐ-CP
- Ngày ban hành : 26/05/2016
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
93/2015/QH13 Luật Tố tụng hành chính Hành chính Luật - Ký hiệu văn bản : 93/2015/QH13
- Trích yếu :
- Người ký : Chủ tịch quốc hội - Nguyễn Sinh Hùng
- Cơ quan ban hành : 93/2015/QH13
- Ngày ban hành : 25/11/2015
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
15/2012/QH13 LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH Hành chính LUẬT - Ký hiệu văn bản : 15/2012/QH13
- Trích yếu :
- Người ký : Chủ tịch quốc hội - Nguyễn Sinh Hùng
- Cơ quan ban hành : 15/2012/QH13
- Ngày ban hành : 20/06/2012
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
32/2014/NĐ-CP1 NGHỊ ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ, KHAI THÁC VÀ BẢO TRÌ CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG CAO TỐC Giao thông Nghị định - Ký hiệu văn bản : NĐ-CP
- Trích yếu : không
- Người ký : Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
- Cơ quan ban hành : 32/2014/NĐ-CP1
- Ngày ban hành : 22/04/2014
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
32/2014/NĐ-CP2 NGHỊ ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ, KHAI THÁC VÀ BẢO TRÌ CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG CAO TỐC Giao thông Nghị định - Ký hiệu văn bản : NĐ-CP
- Trích yếu : không
- Người ký : Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
- Cơ quan ban hành : 32/2014/NĐ-CP2
- Ngày ban hành : 22/04/2014
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
32/2014/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ, KHAI THÁC VÀ BẢO TRÌ CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG CAO TỐC Giao thông Nghị định - Ký hiệu văn bản : NĐ-CP
- Trích yếu : không
- Người ký : Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
- Cơ quan ban hành : 32/2014/NĐ-CP
- Ngày ban hành : 22/04/2014
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm