Các đồng chí Phó Trưởng Ty, Phó Giám đốc Công an tỉnh qua các thời kỳ 17/08/2020

Các đồng chí Phó Trưởng Ty, Phó Giám đốc Công an tỉnh qua các thời kỳ

Các đồng chí Trưởng Ty, Giám đốc qua các thời kỳ 17/08/2020

Các đồng chí Trưởng Ty, Giám đốc qua các thời kỳ

Lãnh đạo Công an tỉnh Hưng Yên 26/08/2016

Lãnh đạo Công an tỉnh Hưng Yên hiện nay