Cảnh báo tội phạm
Đăng ngày: 30/09/2021 - Lượt xem: 910
Đảng ủy Công an tỉnh: Khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho Đảng viên mới năm 2021

Ngày 27/9/2021, Đảng ủy Công an tỉnh tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới năm 2021. Tham gia lớp bồi dưỡng có 22 đảng viên thuộc 10 Chi bộ, Đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Công an tỉnh. Dự lễ khai giảng có đồng chí Đại tá Vũ Chí Công - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng phòng Công tác đảng và Công tác chính trị.

Trong thời gian 7 ngày (từ ngày 27/9 đến 05/10), các học viên sẽ được các đồng chí lãnh đạo và giảng viên Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh truyền đạt 10 chuyên đề: Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của đảng và cách mạng Việt Nam; Độc lập dân tộc gắn liền với Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam; Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ XHCN, xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; Đường lối phát triển kinh tế-xã hội của Đảng; Phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; Tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; Chủ động, tích cực hội nhập quốc tế; Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cở sở; Xây dựng Đảng về đạo đức; Phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Một số hình ảnh lớp học:

Kết thúc chương trình học, các học viên được viết bài thu hoạch để đánh giá kết quả học tập.

                                                                                        Vũ Nhung        

Tin liên quan