Thông tin chuyên đề
Đăng ngày: 21/04/2022 - Lượt xem: 686
Một số khẩu hiệu tuyên truyền trong nhiệm kỳ về Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Ban Tuyên giáo Trung ương vừa có Công văn số 2743-CV/BTGTW ngày 08/4/2022 về việc khẩu hiệu tuyên truyền trong nhiệm kỳ về Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Theo đó, nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền cổ động trực quan về Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Ban Tuyên giáo Trung ương xây dựng một số khẩu hiệu tuyên truyền tư tưởng xuyên suốt của Đảng và những quan điểm, chủ trương lớn được nêu trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Trang thông tin điện tử Công an tỉnh trân trọng đăng tải các khẩu hiệu:

 

Tin liên quan