Tin an ninh trật tự
Đăng ngày: 22/07/2021 - Lượt xem: 1074
Khai thác, sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Từ ngày 5/7/2021 đến ngày 5/9/2021, Bộ Công an lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với dự thảo Thông tư quy định dịch vụ được khai thác, sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Trong đó dự thảo quy định đối tượng, nguyên tắc sử dụng, danh mục, hình thức khai thác hay trách nhiệm của đơn vị sử dụng dịch vụ. Cùng với nhiều quy định liên quan đến việc khai thác, sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. 

Thủ tục khai thác thông tin trong CSDLQG về dân cư (Ảnh minh họa)

Đối tượng được khai thác sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Theo đề xuất, các cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị, xã hội được khai thác, sử dụng thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo quyền hạn. Các đơn vị có thể tương tác qua cổng dịch vụ công quốc gia, cổng dịch vụ công Bộ Công an hoặc hệ thống một cửa điện tử cấp bộ, tỉnh.

Tổ chức tín dụng, viễn thông, nhà cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số, định danh điện tử hay công chứng, thừa phát lại và tổ chức khác được khai thác, sử dụng thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư nhưng cần tuân thủ hướng dẫn của Bộ Công an.

Dự thảo thông tư mới cũng đề xuất công dân được khai thác thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để tìm hiểu, sử dụng thông tin của mình. Người dân có thể yêu cầu bằng văn bản hoặc dùng số điện thoại đã được Bộ Thông tin và Truyền thông xác thực, gửi tin nhắn đến hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Nguyên tắc khi sử dụng thông tin

Cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư có trách nhiệm cung cấp và xác nhận dịch vụ đã cung cấp đúng mục đích sử dụng. Việc cung cấp các dịch vụ được khai thác, sử dụng từ thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thực hiện theo quy định tại Thông tư này và các quy định của pháp luật có liên quan.

Cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được quyền từ chối yêu cầu về cung cấp các dịch vụ được khai thác, sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư nếu không thực hiện đúng quy định của Thông tư này và các quy định của pháp luật có liên quan.

Cơ quan, tổ chức, cá nhân trong quá trình khai thác, sử dụng dịch vụ từ thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư không được sao chép, cung cấp cho bên thứ ba dữ liệu do cơ quan có thẩm quyền cung cấp cho mình được khai thác, sử dụng, trừ trường hợp được cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư có thẩm quyền cho phép.

Hình thức khai thác, sử dụng thông tin

Cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu chuyên ngành, cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội được khai thác, sử dụng các dịch vụ từ thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để phục vụ công tác quản lý nhà nước theo chức năng, nhiệm vụ quyền hạn được giao được khai thác qua Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công Bộ Công an, Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh hoặc bằng văn bản yêu cầu được khai thác, sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Tổ chức tín dụng, tổ chức cung cấp dịch vụ viễn thông, di động, tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số, định danh điện tử, tổ chức hành nghề công chứng, thừa phát lại và các tổ chức khác được giao thực hiện dịch vụ công được khai thác, sử dụng các dịch vụ từ thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư qua Cổng dịch vụ công quốc gia, Công dịch vụ công Bộ Công an, bằng văn bản yêu cầu cung cấp các dịch vụ hoặc theo phương thức khác do Bộ Công an hướng dẫn.

Công dân được khai thác, sử dụng các dịch vụ từ thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để khai thác thông tin của mình bằng văn bản yêu cầu cung cấp thông tin hoặc thông qua dịch vụ nhắn tin, Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công Bộ Công an.

Các tổ chức, cá nhân không thuộc quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 Điều 6 Thông tư này được khai thác, sử dụng các dịch vụ từ thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư bằng văn bản yêu cầu cung cấp dịch vụ.

Trách nhiệm của đơn vị sử dụng

Tra cứu thông tin công dân, nhận kết quả thông tin công dân để giải quyết các nghiệp vụ đã đăng ký.

Tổ chức quản lý bảo mật tài khoản để thực hiện kết nối, chia sẻ giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và hệ thống của đơn vị.

Đảm bảo các điều kiện hạ tầng kỹ thuật phù hợp để duy trì việc kết nối Hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và hệ thống của đơn vị một cách ổn định, hiệu quả, đảm bảo an ninh an toàn thông tin.

Tuân thủ đúng quy định bảo vệ bí mật nhà nước. Chịu trách nhiệm bảo mật thông tin công dân được khai thác từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư không để xảy ra lộ, lọt thông tin, sử dụng thông tin không đúng mục đích, đúng quy định.

Mời bạn đọc xem  toàn văn dự thảo và góp ý trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo đường link:

http://chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/congdan/DuThaoVanBan?_piref135_27935_135_27927_27927.mode=reply&_piref135_27935_135_27927_27927.id=4364

                                                                      Minh Phương

Tin liên quan