Thông tin chuyên đề
Đăng ngày: 29/07/2022 - Lượt xem: 875
Tăng cường công tác giáo dục truyền thống, lý tưởng, đạo đức cách mạng, lối sống, văn hóa ứng xử cho đoàn viên, thanh niên Công an tỉnh Hưng Yên

Đoàn viên, thanh niên là một trong những lực lượng quan trọng của xã hội, là nhân tố quyết định tương lai, vận mệnh dân tộc.

Đảng ta luôn đề cao vị trí, vai trò quan trọng của đoàn viên, thanh niên, xác định đoàn viên, thanh niên là thế hệ tương lai của đất nước, đội quân xung kích của cách mạng, công tác thanh niên là vấn đề sống còn của dân tộc, là một trong những nhân tố quyết định thành công của công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng đã căn dặn trong Di chúc: “Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết” và “Đảng cần phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo họ thành những người thừa kế xây dựng xã hội chủ nghĩa vừa "hồng" vừa "chuyên"”.

Thấm nhuần quan điểm, tư tưởng đó, đồng thời xác định, nhận thức rõ vai trò, vị trí to lớn của đoàn viên, thanh niên trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự (ANTT), xây dựng lực lượng Công an tỉnh Hưng Yên; trong những năm qua, Đảng ủy, Lãnh đạo Công an tỉnh Hưng Yên đặc biệt quan tâm đến công tác giáo dục truyền thống, lý tưởng, đạo đức cách mạng, lối sống, văn hóa ứng xử cho đoàn viên, thanh niên trong Công an tỉnh; xác định công tác này có vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân (CAND) nói chung, xây dựng lực lượng Công an tỉnh Hưng Yên nói riêng. Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh Hưng Yên đã kịp thời, thường xuyên quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của Đảng ủy Công an Trung ương, Lãnh đạo Bộ Công an về đoàn viên, thanh niên, về công tác đoàn và phong trào thanh niên; đã ban hành nhiều nghị quyết về lãnh đạo công tác Đoàn, công tác thanh niên trong Công an tỉnh nhằm phát huy tiềm năng sáng tạo của tuổi trẻ, tạo điều kiện và môi trường thuận lợi để đoàn viên, thanh niên cống hiến, trưởng thành; cổ vũ, động viên tinh thần thi đua, xung kích, tình nguyện của đoàn viên, thanh niên trong công tác đảm bảo ANTT, xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng phục vụ đắc lực cho phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trên quê hương xứ Nhãn - Hưng Yên.

Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh, cấp ủy, thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương xác định giáo dục truyền thống, lý tưởng, đạo đức cách mạng, lối sống văn hóa ứng xử cho đoàn viên, thanh niên Công an tỉnh là toàn bộ hoạt động giáo dục, bồi dưỡng, rèn luyện của cấp ủy, lãnh đạo, chỉ huy, tổ chức đoàn thanh niên các cấp trong Công an tỉnh và sự tự tu dưỡng, tự học, tự rèn luyện của mỗi đoàn viên, thanh niên Công an tỉnh, nhằm giác ngộ, nâng cao nhận thức của đoàn viên, thanh niên Công an tỉnh về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; giáo dục những giá trị truyền thống của dân tộc, của quê hương Hưng Yên, của lực lượng CAND nói chung, Công an tỉnh Hưng Yên nói riêng, cùng những chuẩn mực đạo đức, lối sống, văn hóa ứng xử văn minh, tiên tiến; sự mẫu mực, vì nhân dân phục vụ... để đoàn viên, thanh niên Công an tỉnh luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức cách mạng trong sáng, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo cấp ủy, thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương và Đoàn thanh niên các cấp trong Công an tỉnh quán triệt, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị; Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”; gắn với phong trào “Công an nhân dân học tập và thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy”, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh Hưng Yên lần thứ XIV nhiệm kỳ 2020-2025. Chỉ thị 42-CT/TW, ngày 24/3/20215 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ, giai đoạn 2015 - 2030”. Chỉ thị số 07/2016/CT-BCA ngày 26/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Công an về Tăng cường lãnh đạo nâng cao văn hóa ứng xử CAND trong tình hình mới; Thông tư số 27/2017/TT-BCA ngày 22/8/2017 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về quy tắc ứng xử của Công an nhân dân; Chỉ thị số 22-CT/TU ngày 06/7/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với việc thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” và phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” trong Đảng bộ và lực lượng Công an toàn tỉnh. Tập trung tổ chức tốt việc phổ biến, quán triệt, tuyên truyền các nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chỉ thị, quy định của ngành công an cho đoàn viên, thanh niên, nhất là các nghị quyết, chính sách, pháp luật liên quan đến đoàn viên, thanh niên; ban hành quy định về giải thưởng “Thanh niên Công an Hưng Yên tiêu biểu”.

Hoạt động của Đoàn Thanh niên Công an tỉnh tiếp tục được đổi mới về nội dung và hình thức, đáp ứng tốt hơn nhu cầu, nguyện vọng của đoàn viên, thanh niên, tạo môi trường thuận lợi để đoàn viên, thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành. Điểm nổi bật là, cấp ủy, thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương đã quan tâm và làm tốt việc cung cấp, định hướng thông tin, nâng cao nhận thức cho đoàn viên, thanh niên về tình hình chính trị, xã hội trong nước, khu vực và thế giới, về hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, giúp đoàn viên, thanh niên nâng cao khả năng “tự phòng”, “tự chống”, nâng cao cảnh giác trước sự tấn công, lôi kéo của các thế lực thù địch, tội phạm và tiêu cực xã hội; chủ động tạo dư luận phê phán, đấu tranh phản bác những biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống, hành vi thiếu chuẩn mực, thiếu văn hóa; tổ chức tốt việc biểu dương, khen thưởng, nhân rộng gương tập thể, cá nhân đoàn viên, thanh niên tiêu biểu; xử lý kịp thời, nghiêm minh những đoàn viên, thanh niên suy thoái về đạo đức, lối sống, văn hóa ứng xử, vi phạm điều lệnh CAND, quy trình, chế độ công tác.

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, được đặc biệt quan tâm, chú trọng triển khai thực hiện với nhiều hình thức sáng tạo, như: Học tập trực tuyến, thi trắc nghiệm, thi tự luận trên Internet, xây dựng bộ inforghraphic tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết, sinh hoạt chuyên đề, trao đổi tọa đàm... Thường xuyên tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị thu hút được đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia. Đã tổ chức 155 hội nghị sinh hoạt chuyên đề về học tập Nghị quyết các cấp; 126 hoạt động giáo dục chính trị về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và xây dựng lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ Công an Hưng Yên trong tình hình mới; tổ chức 18 hoạt động về nguồn, giáo dục lịch sử cho hơn 1.800 lượt cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên; tổ chức 12 đợt sinh hoạt chính trị với chủ đề “Tuổi trẻ Công an Hưng Yên tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”, “Tự hào Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh”; “Tuổi trẻ Công an Hưng Yên xung kích, tình nguyện tham gia phòng chống dịch Covid-19”... Thành lập và duy trì hoạt động Câu lạc bộ “Lý luận trẻ” trực thuộc Đoàn Thanh niên Công an tỉnh với nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực, hiệu quả.

Công tác nắm bắt tư tưởng của đoàn viên thanh niên được tiến hành thường xuyên, hiệu quả thông qua sinh hoạt Đoàn, qua các cuộc đối thoại giữa đoàn viên, thanh niên với Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh và cấp ủy, chỉ huy đơn vị. Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh đã tổ chức 03 hội nghị đối thoại; cấp ủy, lãnh đạo đơn vị tổ chức 36 buổi đối thoại với với 800 lượt đoàn viên, thanh niên.Việc giải quyết tình hình tư tưởng của đoàn viên, thanh niên được kịp thời; qua công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tạo môi trường dân chủ trong tổ chức và hoạt động của Đoàn, chăm lo cho đoàn viên, thanh niên cả về vật chất lẫn tinh thần; tạo điều kiện để đoàn viên, thanh niên được phản ánh những suy nghĩ, tâm tư, nguyện vọng của mình trước tập thể và góp ý kiến đối với công việc của Đoàn, của đơn vị, giúp đoàn viên thanh niên ổn định tư tưởng, vượt qua khó khăn, yên tâm công tác, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Công tác giáo dục truyền thống, được triển khai hiệu quả, thường xuyên, bám sát các sự kiện lịch sử, chính trị, văn hóa của đất nước, của quê hương Hưng Yên, của ngành Công an và của Đoàn. Các hoạt động được tổ chức theo hướng phát huy truyền thống cách mạng, khơi dậy lòng yêu nước, bồi đắp tinh thần tự hào dân tộc, yêu quê hương, yêu ngành, yêu nghề cho đoàn viên, thanh niên. Đã tổ chức 669 hoạt động tuyên truyền nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn của Đảng, của Đoàn, của dân tộc và của ngành thu hút hơn 12.500 lượt đoàn viên thanh niên tham gia. Đã tổ chức, tham gia nhiều đợt sinh hoạt truyền thống, cuộc thi, được tổ chức có hiệu quả, có sức lan tỏa, tiêu biểu như: sinh hoạt chi đoàn chủ điểm “Tự hào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”; Hội thi “Thanh niên Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy”; Đội tuyển của Đoàn Công an tỉnh tham gia các Hội thi cấp cụm do Đoàn Thanh niên Bộ Công an tổ chức đạt giải 01 giải Nhì và 01 giải Ba; các cuộc thi viết tìm hiểu ngày truyền thống của ngành, của lực lượng và của Đoàn; cuộc thi ảnh và clip với chủ đề “Nét đẹp người chiến sỹ Công an Hưng Yên”; các cuộc thi trực tuyến...

Các hoạt động “Đền ơn, đáp nghĩa”, về nguồn, chăm sóc, tôn tạo và phát huy giá trị các khu di tích lịch sử, văn hóa, thăm, tặng quà các gia đình chính sách, người có công với cách mạng được tổ chức thường xuyên đã góp phần quan trọng giáo dục truyền thống cho đoàn viên, thanh niên. Đặc biệt, hằng năm vào dịp 26/3, 27/7, 19/8...các cấp bộ Đoàn trong Công an tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động giao lưu “Tiếp lửa truyền thống” nhằm định hướng, bồi đắp lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, thanh niên.

Công tác giáo dục đạo đức, lối sống, văn hóa ứng xử, được triển khai thực hiện theo phương châm coi trọng việc xác định tiêu chí, giá trị chuẩn mực trong hành vi, lối sống, ứng xử của đoàn viên, thanh niên Công an tỉnh, đặc biệt trong giao tiếp, giải quyết công việc với nhân dân. Việc triển khai tổ chức thực hiện Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi giai đoạn 2018 - 2022”, cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới” giai đoạn 2018 - 2022; phong trào “Thanh niên CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”, kế hoạch “Xây dựng người đoàn viên Công an Hưng Yên mẫu mực, vì Nhân dân phục vụ” đã tạo chuyển biến tích cực về ý thức tu dưỡng, tự học, tự rèn luyện đạo đức, lối sống, văn hóa ứng xử, giao tiếp của đoàn viên, thanh niên. Đã tổ chức, triển khai thực hiện có hiệu quả 55 hoạt động sinh hoạt chuyên đề, giáo dục chính trị, tư tưởng cho hơn 2.000 lượt đoàn viên, thanh niên; đăng ký, triển khai 88 công trình, phần việc thanh niên có ý nghĩa thiết thực; tổ chức 05 đợt hoạt động tình nguyện tại các địa bàn vùng biên giới, vùng khó khăn, địa bàn trọng điểm về ANTT với tổng kinh phí hơn 1,5 tỷ đồng. Các mô hình, hoạt động tiêu biểu mà các cấp bộ Đoàn đã triển khai như: Hành quân xanh, Học bổng cho em, Kết nối trái tim tình nguyện, Đêm hội trăng rằm, Áo ấm mùa đông, Nghĩa tình biên giới hải đảo, Câu lạc bộ Hiến máu tình nguyện…

Bên cạnh những kết quả đạt được, hiện nay vẫn còn một số cấp ủy đảng, đảng viên trong Công an tỉnh nhận thức về công tác giáo dục truyền thống, lý tưởng, đạo đức cách mạng, lối sống, văn hóa ứng xử cho đoàn viên, thanh niên còn chưa đầy đủ, chỉ đạo thiếu tập trung. Nội dung giáo dục còn chung chung, thiếu cụ thể, sát thực với đối tượng là đoàn viên, thanh niên. Hình thức, phương pháp giáo dục của một số đơn vị còn bộc lộ nhiều điểm bất cập, chưa phù hợp. Sự kết hợp giữa các hình thức giáo dục với các hình thức huấn luyện, học tập còn cứng nhắc, chưa linh hoạt, hiệu quả. Một số đoàn viên, thanh niên Công an tỉnh dễ sa vào các trạng thái cực đoan, một bộ phận còn nhận thức chưa đầy đủ về nhiệm vụ bảo vệ ANTT, thiếu ý thức chấp hành kỷ luật, có biểu hiện trung bình chủ nghĩa, chọn vị trí, chọn việc làm, sa sút về phẩm chất đạo đức, lối sống. Vẫn còn một bộ phận đoàn viên, thanh niên trong thực hiện nhiệm vụ công tác, trong giao tiếp, ứng xử với đồng chí, đồng đội, với quần chúng nhân dân còn thiếu chuẩn mực, không giữ đúng lễ tiết, tác phong của người chiến sỹ Công an; không niềm nở, thể hiện thái đồ thờ ơ, lạnh lùng khi tiếp xúc, giải quyết công việc với nhân dân.v.v... 

Trong bối cảnh hiện nay, tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong Đảng và trong xã hội chưa được ngăn chặn, đẩy lùi; những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong một bộ phận cán bộ, đảng viên và tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí diễn biến phức tạp. Môi trường văn hoá, đạo đức xã hội có mặt xuống cấp rất đáng lo ngại. Mặt trái của các phương tiện truyền thông hiện đại, nhất là thông tin trên internet, tình hình dịch bệnh Covid 19, cùng quá trình hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng sẽ tác động lớn đến tư tưởng, tình cảm của đoàn viên, thanh niên và công tác giáo dục thế hệ đoàn viên, thanh niên. Chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch gia tăng các hoạt động chống phá ta về chính trị, tư tưởng và văn hoá, làm tha hóa về tư tưởng, đạo đức, lối sống của cán bộ, chiến sĩ CAND nói chung, đoàn viên, thanh niên Công an tỉnh Hưng Yên nói riêng. Trong bối cảnh đó, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII đã chỉ rõ các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, trong đó xác định, nguy hiểm nhất (biểu hiện đầu tiên suy thoái về tư tưởng chính trị) là sự phai nhạt lý tưởng cách mạng, không kiên định con đường xã hội chủ nghĩa, mơ hồ, dao động, thiếu niềm tin... Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng cũng đã thẳng thẳn chỉ ra hạn chế, khuyết điểm là: “tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ còn diễn biến phức tạp”.

Thực tế trên đòi hỏi phải không ngừng bảo vệ, củng cố và tăng cường công tác giáo dục truyền thống, lý tưởng, đạo đức cách mạng, lối sống, văn hóa ứng xử cho đoàn viên, thanh niên Công an nhân dân nói chung, đoàn viên, thanh niên Công an tỉnh Hưng Yên nói riêng, để trở thành người chiến sĩ Công an “vừa hồng, vừa chuyên”, có lập trường tư tưởng và bản lĩnh chính trị vững vàng; tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân; có lòng yêu nước, sống có ước mơ hoài bão, có lý tưởng cao đẹp, có tình yêu quê hương đất nước, tin tưởng vào chế độ xã hội chủ nghĩa; có hiểu biết, gương mẫu sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật, có ý thức bảo vệ, tôn trọng và tự hào về truyền thống cách mạng của dân tộc, của quê hương Hưng Yên và của lực lượng CAND Việt Nam anh hùng; có tinh thần cảnh giác đấu tranh chống âm mưu, hoạt động chống phá cách mạng nước ta của các thế lực thù địch; tích cực học tập, lao động và công tác, phấn đấu xây dựng đất nước, quê hương “xứ Nhãn” - Hưng Yên ngày càng giàu mạnh, văn minh.

Để tăng cường, nâng cao chất lượng công tác giáo dục truyền thống, lý tưởng, đạo đức cách mạng, lối sống văn hóa cho đoàn viên, thanh niên Công an tỉnh, thời gian tới cần chú ý làm tốt một số nội dung trọng tâm sau:

Một là, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương và mọi cán bộ, đảng viên trong Công an tỉnh đối với công tác giáo dục truyền thống, lý tưởng, đạo đức cách mạng, lối sống, văn hóa ứng xử cho đoàn viên, thanh niên Công an tỉnh.

Giải pháp này có ý nghĩa quyết định đến kết quả công tác giáo dục truyền thống, lý tưởng, đạo đức cách mạng, lối sống, văn hóa ứng xử cho đoàn viên, thanh niên Công an các đơn vị, địa phương trong Công an tỉnh trong giai đoạn hiện nay. Nhận thức đúng, đầy đủ tính cấp bách và tầm quan trọng của công tác giáo dục này, từ đó xác định trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương và tổ chức Đoàn trong Công an tỉnh đối với công tác này.

Để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương và mọi cán bộ, đảng viên trong Công an tỉnh đối với công tác giáo dục truyền thống, lý tưởng, đạo đức cách mạng, lối sống, văn hóa ứng xử cho đoàn viên, thanh niên Công an tỉnh cần chú trọng tiến hành sơ kết, tổng kết nghiêm túc và tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ chị của Đảng, của ngành Công an về công tác đoàn và phong trào thanh niên. Thông qua các hình thức giáo dục, học tập chính trị, bồi dưỡng cán bộ hằng năm để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương và cán bộ đoàn các cấp; hoặc có thể thông qua các hình thức giao nhiệm vụ, giao ban, hội nghị sơ kết, tổng kết liên quan đến công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng và thông qua hình thức sinh hoạt đảng, đoàn, tọa đàm, trao đổi kinh nghiệm, các nội dung, hình thức tập huấn, bồi dưỡng... để nâng cao nhận thức, phân công trách nhiệm giáo dục đoàn viên, thanh niên đối với từng chủ thể.

Hai là, đổi mới, cụ thể hóa nội dung giáo dục truyền thống, lý tưởng, đạo đức cách mạng, lối sống, văn hóa ứng xử cho đoàn viên, thanh niên Công an tỉnh.

Cần tập trung giáo dục về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; giáo dục truyền thống vẻ vang của Đảng, của dân tộc, của quê hương Hưng Yên, gương chiến đấu dũng cảm, hy sinh của anh hùng, liệt sĩ CAND Bùi Thị Cúc và của lực lượng Công an nhân dân; giáo dục tư tưởng, đạo đức, tư cách người Công an cách mạng theo Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân; giáo dục tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, bản lĩnh và văn hóa Việt Nam; giáo dục thẩm mỹ, lối sống, kỹ năng sống; giáo dục ý thức công dân và tinh thần trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên trước những vấn đề của quốc gia, dân tộc và cộng đồng...

Đồng thời thường xuyên nâng cao nhận thức cho đoàn viên, thanh niên về tình hình đất nước, thế giới, âm mưu hoạt động “diễn biến hòa bình” và những vấn đề các thế lực thù địch lợi dụng đoàn viên, thanh niên để chống phá cách mạng, giúp đoàn viên, thanh niên Công an tỉnh nâng cao cảnh giác cách mạng, chủ động phòng chống âm mưu, thủ đoạn, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, các loại tội phạm và ảnh hưởng của các luồng văn hóa độc hại. Cần cụ thể hóa, gắn nội dung công tác giáo dục truyền thống, lý tưởng, đạo đức cách mạng, lối sống, văn hóa ứng xử cho đoàn viên, thanh niên Công an tỉnh với tình hình, nhiệm vụ chính trị của đơn vị, địa phương và đặc thù của đoàn viên, thanh niên tại từng đơn vị, địa phương để mang tính thuyết phục cao hơn.

Để công tác giáo dục này có hiệu quả thì công tác giáo dục không chỉ tác động bằng sức mạnh của lý trí, mà bằng cả sức mạnh của tình cảm cách mạng, ý chí quyết tâm mãnh liệt, có như vậy những tri thức giáo dục mới in đậm trong tâm trí của đoàn viên, thanh niên. Khi mỗi đoàn viên, thanh niên đã có tình cảm cách mạng sâu sắc, đạt tới sự say mê, sẽ thôi thúc họ tìm đến với kiến thức về lý tưởng cộng sản, biến quá trình giáo dục thành quá trình tự giáo dục của mỗi đoàn viên, thanh niên. Với ý nghĩa đó, cụ thể hóa nội dung giáo dục truyền thống, lý tưởng, đạo đức cách mạng, lối sống, văn hóa ứng xử cho đoàn viên, thanh niên hiện nay phải hướng vào mục đích hoàn thiện và phát triển làm phong phú thêm những tình cảm cách mạng trong sáng, rèn luyện ý chí quyết tâm của đoàn viên, thanh niên, bảo đảm tính hệ thống, thiết thực và cụ thể.

Ba là, đổi mới hình thức, phương pháp công tác giáo dục truyền thống, lý tưởng, đạo đức cách mạng, lối sống, văn hóa ứng xử cho đoàn viên, thanh niên Công an tỉnh.

Các hình thức, phương pháp giáo dục theo lối áp đặt, nhận thức một chiều, dập khuôn, máy móc, cứng nhắc theo một khuôn mẫu có sẵn sẽ không còn phù hợp trong quá trình giáo dục truyền thống, lý tưởng, đạo đức cách mạng cho đoàn viên, thanh niên Công an tỉnh hiện nay. Giáo dục truyền thống, lý tưởng, đạo đức cách mạng, lối sống, văn hóa ứng xử cho đoàn viên, thanh niên Công an tỉnh cần thường xuyên tiến hành các hình thức trao đổi, tọa đàm, đối thoại, tranh luận, diễn đàn, qua đó giúp đoàn viên, thanh niên nhận thức đúng bản chất của các vấn đề, biến những tri thức tiếp nhận được thông qua các hình thức giáo dục đó thành tài sản riêng của mỗi người. Việc vận dụng các hình thức giáo dục ở mỗi Công an đơn vị, địa phương hiện nay cần phải bám sát vào mục tiêu, phương hướng và nội dung giáo dục đã được xác định.

Các cấp ủy, thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương cần lãnh đạo thường xuyên tổ chức và triển khai thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới” giai đoạn 2018 - 2022; phong trào “Thanh niên CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”, kế hoạch “Xây dựng người đoàn viên Công an Hưng Yên mẫu mực, vì Nhân dân phục vụ”... Tổ chức và phát động đoàn viên, thanh niên Công an tỉnh tham gia các cuộc thi tìm hiểu về lịch sử truyền thống, lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam, lịch sử truyền thống quê hương Hưng Yên văn hiến, lịch sử của ngành Công an, của các lực lượng an ninh, cảnh sát, xây dựng lực lượng... Bên cạnh đó, cần tổ chức tốt các hoạt động như giao lưu với các thế hệ cách mạng, về nguồn, tham quan bảo tàng cách mạng và các địa danh lịch sử; giúp đỡ các đối tượng chính sách, hiến máu nhân đạo; tuyên truyền, phổ biến các tấm gương anh dũng, gương người tốt, việc tốt...

Bốn là, nâng cao việc tự bồi dưỡng, tự giáo dục của đội ngũ đoàn viên, thanh niên Công an tỉnh.

Cần khơi dậy ý thức tự giáo dục, rèn luyện, tự học của đoàn viên, thanh niên Công an tỉnh. Mỗi đoàn viên, thanh niên Công an tỉnh phải luôn ý thức rõ trách nhiệm trước Đảng, trước ngành, trước đơn vị và đồng đội về quá trình tự giáo dục, tự rèn luyện, tự học của mình. Để quá trình tự giáo dục, tự rèn luyện của đoàn viên, thanh niên Công an tỉnh đạt được kết quả cao, cần coi trọng xây dựng động cơ, thái độ, trách nhiệm đúng đắn đối với hoạt động tự giáo dục, tự rèn luyện, tự học của đoàn viên, thanh niên; đồng thời, thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra chặt chẽ việc tự giáo dục, rèn luyện, tự học của đoàn viên, thanh niên, tạo điều kiện thuận lợi để đoàn viên, thanh niên Công an tỉnh tự giáo dục, rèn luyện, tự học.

Tại Đại hội Sinh viên lần thứ II, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn thanh niên: “Thanh niên bây giờ là một thế hệ vẻ vang, vì vậy cho nên phải tự giác, tự nguyện mà tự động cải tạo tư tưởng của mình để xứng đáng với nhiệm vụ của mình”.  Do đó, mỗi đoàn viên, thanh niên Công an tỉnh đòi hỏi yêu cầu cao hơn về lý tưởng cách mạng và sự trung thành với Đảng, nên phát huy vai trò tự học, tự giáo dục là biện pháp quan trọng giúp đoàn viên, thanh niên Công an tỉnh nhanh chóng tiến bộ, trưởng thành.

Năm là, xây dựng và phát huy môi trường chính trị xã hội, văn hóa trong sạch, lành mạnh góp phần bồi dưỡng, giáo dục truyền thống, lý tưởng, đạo đức cách mạng, lối sống, văn hóa ứng xử cho đoàn viên, thanh niên Công an tỉnh.

Môi trường chính trị xã hội, văn hóa của Công an các đơn vị, địa phương có ảnh hưởng rất lớn đến quá trình giáo dục truyền thống, lý tưởng, đạo đức cách mạng cho đoàn viên, thanh niên Công an tỉnh, góp phần định hướng các giá trị văn hóa chính trị, đạo đức, lối sống lành mạnh của đoàn viên, thanh niên. Được làm việc và công tác trong một môi trường trong sạch, lành mạnh, đoàn viên, thanh niên Công an tỉnh sẽ cảm thấy tin tưởng hơn vào sự lãnh đạo, quản lý của cấp ủy đảng, thủ trưởng cơ quan, đơn vị, tình đồng chí, đồng đội sẽ ngày càng phát triển tốt đẹp.

Chỉ ở đâu và chỉ khi nào được nuôi dưỡng trong môi trường tập thể luôn thống nhất mục đích hoạt động mang ý nghĩa xã hội cao, tư tưởng lành mạnh, dân chủ, đoàn kết, cán bộ, chiến sĩ đùm bọc, thương yêu và quan tâm đến nhau, tập thể ấy luôn có các quy định, chế độ chặt chẽ về môi trường văn hóa chính trị, vũ trang, giàu tính lý tưởng, giàu lòng nhân ái, thấm đượm tình nghĩa, tình cảm đồng chí, đồng đội... mới có thể xây dựng, hoàn thiện và phát triển các phẩm chất chính trị, tư tưởng và phẩm chất đạo đức, lối sống, văn hóa ứng xử của đoàn viên, thanh niên Công an tỉnh theo đúng những định hướng của Đảng hiện nay.

Sáu là, phát huy vai trò chủ động, nòng cốt, xung kích của tổ chức Đoàn Thanh niên trong công tác giáo dục truyền thống, lý tưởng, đạo đức cách mạng, lối sống, văn hóa ứng xử cho đoàn viên, thanh niên Công an tỉnh.

Tổ chức Đoàn Thanh niên các cấp trong Công an tỉnh có vai trò nòng cốt tham mưu, hướng dẫn, tiến hành công tác đoàn và phong trào thanh niên, trong đó, giáo dục truyền thống, lý tưởng, đạo đức cách mạng, lối sống, văn hóa ứng xử cho đoàn viên, thanh niên là công tác quan trọng, thường xuyên. Tổ chức đoàn cần phân công cán bộ theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra thường xuyên, coi đây là một tiêu chí quan trọng đánh giá chất lượng hoạt động của tổ chức đoàn. Bên cạnh đó, cần quan tâm đầu tư, củng cố và phát triển đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên của đoàn; đồng thời cần tạo ra “sân chơi” văn hóa, bổ ích cho đoàn viên, thanh niên học tập, rèn luyện, cống hiến và trưởng thành.

Bảy là, kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục truyền thống, lý tưởng, đạo đức cách mạng, lối sống, văn hóa ứng xử với tăng cường kỷ luật, kiên quyết đấu tranh, phản bác với những luận điệu sai trái, thù địch và mọi biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân cho đoàn viên, thanh niên Công an tỉnh.

Thực tiễn thời gian qua, có một số đoàn viên, thanh niên Công an tỉnh đã vi phạm điều lệnh CAND, quy trình, chế độ công tác phải xuất ngũ, phải xử lý kỷ luật. Trước thực tế đó, yêu cầu bức thiết đặt ra là mỗi đoàn viên, thanh niên Công an tỉnh phải tích cực tu dưỡng, rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị, lập trường giai cấp để chủ động “tự phòng”, “tự chống”, đồng thời cấp uỷ, thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương phải tăng cường quản lý, kiểm tra, giám sát để nắm chắc tình hình tư tưởng, diễn biến tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, thanh niên, chủ động có biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn. Nếu có biểu hiện sai trái trong tư tưởng, đạo đức, lối sống phải tìm ra nguyên nhân cơ bản để có biện pháp, phương hướng khắc phục, sửa chữa, tránh để lan rộng ra môi trường sống của đoàn viên, thanh niên. Kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm góp phần xây dựng môi trường chính trị, đạo đức, văn hóa, trong sạch, lành mạnh trong đoàn viên, thanh niên Công an tỉnh./.

Thiếu tá Nguyễn Hồng Quân - Phó Trưởng phòng Tham mưu

Tin liên quan